อนุมัติช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว

ล่าสุดวันนี้ ( 12 พ.ค.64 ) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการประกัน ภั ย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 วงเงินงบประมาณ 311.41 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายรวม 2.92 ล้านไร่ โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่า เ บี้ ย ประกัน ภั  ย ก่อน

และรัฐบาลจะ ช ด เ ช ย เงินตามจริง บวกด้วยอัตราดอก  เ บี้ ย เงินฝากประจำ 12 เดือน ธ.ก.ส.+ 1 ในปีถัดไป สำหรับค่า เ บี้ ยประกันภัย ไม่รวมค่าอากรแสตมป์และ ภ า ษี มูลค่าเพิ่ม แบ่งเป็น ค่า เ บี้ ย ประกัน ภั ย พื้นฐานเทียร์ 1 (Tier 1) แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าสิ น เ ชื่ อ ธ.ก.ส. ค่า เ บี้ ยประกัน ภั ย 160 บาท ต่อไร่

ภาพดังกล่าว

โดยรัฐจะอุดหนุนค่า เ บี้  ย ประกัน ภั ย ให้ 96 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส.จะอุดหนุนอีก 64 บาทต่อไร่ และกลุ่มลูกค้าเกษตรกรทั่วไป ค่าเ บี้ ย ประกัน ภั  ย แยกเป็นพื้นที่ความ เ สี่ ย งต่ำ 150 บาทต่อไร่ พื้นที่ความ เ สี่ ย งปานกลาง 350 บาทต่อไร่ พื้นที่ความ เ สี่ ย ง สูง 550 บาทต่อไร่ โดยรัฐจะอุดหนุนค่า เ บี้ ย ประกันภัยให้ 96 บาทต่อไร่ ส่วนค่าเบี้ยประกันภัยแบบสมัครใจ เทียร์ 2 (Tier 2) ซึ่งเกษตรกรซื้อเพิ่มเติม

โดยพื้นที่เ สี่ ย งภัยต่ำ 90 บาทต่อไร่ พื้นที่ เ สี่  ย ง ภัยปานกลาง 100 บาทต่อไร่ พื้นที่ เ สี่ ย  งภัยสูง 110 บาทต่อไร่ ส่วนวงเงินความคุ้มครองครอบคลุม ภั ย พิ บั ติ ธรรมชาติ 7 ภัย เทียร์ 1 คุ้มครองภัยธรรมชาติ 1,500 บาทต่อไร่ และ ภั ย ศั ต รูหรือ โ ร ค ระบ า ด 750 บาทต่อไร่ เทียร์ 2 คุ้มครอง ภั ย ธรรมชาติ 240 บาทต่อไร่ และ ภั ย ศั ต รู หรือ โ ร ค ระ บ า  ด 120 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ ข้อมูล ณ 31 มี.ค.64 มีเกษตรกรยื่นคำขอรับค่า สิ น ไห ม ทดแทน 3,396 ราย 34.29 ล้านบาท

ภาพดังกล่าว

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.ยังอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่ น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 วงเงิน 6,056 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส.เช่นกันเพื่อ แ ก้ปั ญ ห า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการ เ ผา  อ้อยในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดให้มีรายได้รวมมากกว่าชาวไร่อ้อย ที่ตัดอ้อย ไ ฟ ไ ห ม้

โดยจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเท่านั้น ประมาณ 300,000 ราย ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ตั้งเป้าหมายอ้อยสด 80% ของปริมาณอ้อยคาดการณ์ 70 ล้านตัน หรือคิดเป็นอ้อยสด 56 ล้านตัน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวหลังปิดหีบ (มิ.ย.-ก.ย. 64) ซึ่ง ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรทุกรายโดยตรง

ส่วนผลการดำเนินโครงการฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ผ่านมา ได้จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดแล้ว 133,000 ราย เป็นเงิน 3,457 ล้านบาท มีปริมาณอ้อยสดส่งเข้าโรงงาน 37.58 ล้านตัน และมีปริมาณอ้อย ไ ฟ ไ ห ม้ ลดลงเหลือ 49.65% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด จากในฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 อยู่ที่ 61.11%

อย่างไรก็ตาม ครม.อนุมัติแล้ว เติมเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย-ข้าวโพด

: