ร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 เผย 5 กระทรวงที่ได้งบสูงสุด

เป็ฯอีกหนึ่วงเรื่องราประเด็นระอุในตอนนี้ที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจต้องบอกว่า ตามนั้น  จากวันที่ 11 พ.ค.64 ที่ทำเนียบรั ฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนำเสนอส ภาผู้แทนราษฎรต่ อไป

ล่าสุด ทางด้านเพจเฟสบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้ ได้โพ สต์รายละเอียด ร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 ว งเงิ น 3.1 ล้านล้านบา ท โดยระบุว่า

 

ร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วงเ งิ น 3.1 ล้านล้านบ าท มีการตั้งง บกลาง 571,047.3 ล้านบา ท ส่วน 5 กระทรวงอัดง บมา กสุด ได้แก่

– กระท รวงศึกษ าธิการ วงเงิ น 332,398.6 ล้ านบา ท ลดลงจากปีก่อน 24,000 ล้านบาท

– กระทรว งมหา ดไทย วงเ งิน 316,527 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนกว่า 17,000 ล้านบา ท

– กระทรวงการคลั ง วงเงิ น 273,941.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,500 ล้านบ าท

– กระทรว งกล าโห ม วง เงิ น 203,282 ล้านบ  าท ลดลงจากปีก่อนกว่า 11,000 ล้าน บา ท

– กระทรวง คมน าคม วงเงิ น 175,858.7 ล้านบ าท ลดลงจากปีก่อนกว่า 14,000 ล้านบา ท

นี่ก็เป็น ร่า ง พ.ร.บ.งบปี 65 วงเงิน 3.1 ล้ านล้ านบาท มีกา รตั้งงบกลาง 571,047.3 ล้ านบาท รายละเอียดแ ต่ละกระทร วงได้งบเท่าไหร่กันบ้างรู้เลย