ราชทัณฑ์เผยอย่าเชื่อข่าวปลอม

ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 23 พ.ค.64 ) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยจากกรณีที่มีสื่อมวลชนหนึ่งเผยแพร่ข้อมูลผ่านออนไลน์ว่า “มีการพบ  โค วิ ด สายพันธุ์แอฟริกา เกิดขึ้นเป็นคลัสเตอร์ใน เ รื อ นจำ จังหวัดนราธิวาส นั้น กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากในปัจจุบัน เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ไม่พบผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ  ด-19 แม้แต่รายเดียว

เ รื อ น จำ นราธิวาส

ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้อง ขั ง ที่เคยติดเ  ชื้ อ ได้รับการ รั ก   ษ าจนหายหมดทุกรายแล้ว และไม่ปรากฏยอดผู้ติดเ ชื้ อ เพิ่ม จึงขอเรียนพี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมราชทัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจ ผิ ด

ภาพดังกล่าว

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า เรือนจำจังหวัดนราธิวาสยังคงถือปฏิบัติตาม ม า ต ร   ก าร ป้ อ ง กั น การแ  พ ร่ ระ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด-19ของกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงสาธารณสุขอย่าง เ ค ร่ ง ค รั  ด เพื่อเฝ้า ระ วั ง  ป้ อ ง กั นไม่ให้เกิดการ แ พ ร่ระบาดของ โ ร ค  โ ค วิ ด-19 ซ้ำอีก

พร้อมทั้ง ฉี ด วั ค ซี น ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับ เ ชื้ อ โ  ค วิ ด-19ส่วนหนึ่งแล้ว และได้ขอรับการสนับสนุน วั ค ซี น เพิ่มเติมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ครอบคลุมสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ต้อง ขั  ง ทุกคน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร เพื่อเป็นการสร้าง ภู มิ  คุ้ มกั น หมู่ควบคุมการ แ พ ร่ ระบ า ดของ โ ค วิ ด-19 ภายใน เ รื อ น จำ จังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

ภาพดังกล่าว