ฟินแลนด์ ถอดไทย ออกจากลิสต์การยกเว้นมาตรการจำกัดการเดินทาง เหตุพบผู้ติดCV-19สูงเกินกำหนด

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก วันที่ 24 พ.ค.64 สถานเอกอัครราชทูตไทย ใน กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เผย มาตรการการเดินทางเข้าฟินแลนด์สำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทย

โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 รัฐบาลฟินแลนด์เห็นชอบปรับไทยออกจากรายชื่อที่ได้รับการยกเว้นมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าฟินแลนด์ เนื่องจากไทยมีอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 25 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในระยะเวลา 14 วันก่อนหน้า

ทั้งนี้ รัฐบาลฟินแลนด์อนุญาตผู้เดินทางจากไทยเดินทางเข้าฟินแลนด์เฉพาะเหตุผลต่อไปนี้

ผู้ที่มีถิ่นพำนักในฟินแลนด์เดินทางกลับฟินแลนด์

ผู้ที่มีถิ่นพำนักใน EU หรือสมาชิกความตกลง Schengen เดินทางกลับหรือผ่านประเทศ

ผู้ที่มีความจำเป็น เช่น การทำงานที่มีความสำคัญต่อสังคมและความมั่นคง บุคลากรด้านสาธารณสุข บุคลากรด้านขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้แทนรัฐบาลที่เดินทางเข้าร่วมการประชุม ผู้ที่ถือใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก เหตุผลความจำเป็นทางครอบครัว เป็นต้น

กลุ่มพิเศษ เช่น นักกีฬา ผู้แทนทางวัฒนธรรม เป็นต้น

นักการทูต และผู้ถือหนังสือเดินทางราชการและบริการ (service passport)

รัฐบาลฟินแลนด์ขอให้ผู้เดินทางจากไทยกักตัวเองเพื่อเฝ้าระวั งโร คในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน