พุ่งขึ้นสูงต่อเนื่อง ราคาทองล่าสุดวันนี้

ช่วงนี้ต้อง ตามกันให้ทัน ซึ่ง เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจ ต้องบอกว่าขึ่นมาอีกแล้ว  ล่าสุด ราค าทอ งวันนี้อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ปร ะกา ศราคาครั้งที่ 2 (เปิ ดตล าด) ป รับขึ้นพรวด 250 บาท ทุ บสถิติสุงสุดในรอบ 6 เดือน เมื่อเทียบกับประกาศรา คา ซื้ อขา ยครั้งสุดท้ายของวันจันทร์ ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าค าทั้งหมด 2 รอบ และเป็นการปรับขึ้นติ ดต่ อกัน รวม 300  บา ท ซึ่งเป็นจุดสู งสุดในรอบ 4 เดือน เรียกได้ว่าขึ้นเยอะเลยทีเดียว

ราค าซื้ อขา ยทอ งคำในประเทศชนิด 96.5% วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564  รอบที่2 

ร าคาท องรูปพรรณ ข ายออกบา ทละ 28,350 รับซื้ อบา ทละ 27,57.68.

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบา ทละ 27,850 รับซื้ อบา ทละ 27,750

 

ราค าซื้อขา ยทอ งคำในประเทศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 2 ครั้งสุดท้าย)

ร าคาท องรูปพรรณ ขา ยออกบ าทละ 28,050 รับซื้ อบาทละ 26,954.48

ราค าทอ งแท่ง ขา ยออกบ าทละ 27,550 รับซื้ อบา ทละ 27,450