พรบ.การศึกษาใหม่มาแล้ว

เมื่อในวันที่ 24 พ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นายธนชน มุทาพร ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาพบตนเพื่อหารือถึงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…ซึ่งจะมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งทุกฝ่ายอยากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับฟังร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ใหม่ทุกภาคส่วน

ภาพดังกล่าว

ดังนั้นคงจะต้องกลับมาดูว่าจะมีแนวทางพิจารณาปรับ แ ก้ ไ ขเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ตนยังได้หารือกับนายตวง อัน ทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาวุฒิสภา ซึ่งนายตวงมีความเป็นห่วงเรื่องการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การ แ พ ร่ ระ  บ า ด ของ โ ร ค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ CV19 และขอให้ ศธ.เร่งผลักดันให้ครูได้รับการ ฉี ด วั ค  ซี น ครบทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนโดยเร็ว

ภาพดังกล่าว

ด้านนายธนชน กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายยองค์กรครูได้เข้าพบ รมว.ศธ. เพื่อขอให้ถอนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…ออกจากการพิจารณาของ ครม.ก่อนที่จะนำให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ซึ่งตนมองว่าการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะต้องมีการพิจารณาข้อดีข้อ เ สี ย ของ พ.ร.บ.ฉบับเก่าด้วย

โดย ร่ า ง พ.ร.บ.ฉบับนี้จึงมีประเด็น ปั ญ ห า และส่งผล ก ระท บ ต่อการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา เช่น เป็นร่างกฎหมายที่ไม่กำหนดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา มีกำหนดแต่เพียงในมาตรา 96 ซึ่งบัญญัติว่าให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นส่วนราชการในส่วนกลางของ ศธ. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ศธ.เท่านั้น

ในขณะที่พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 32 37 และ 44 นอกจากนี้ยังเป็นร่างที่ลดทอนคุณค่าผู้ประกอบวิชาชีพครู ซี่งในมาตรา 39 ของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดให้ใบรับรองวิชาชีพครู เป็น ใบรับรองความเป็นครู เพราะอาจส่งผลให้ครู เ สี ย สิทธิการรับเงินวิทยฐานะ

นายธนชน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ร่าง ก  ฎ หมายฉบับดังกล่าวยังมีเจตนารมย์ไม่ให้มีข้าราชการครูอีกต่อไปโดยครูที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่หลังจากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะไม่ได้เป็นข้าราชการแต่จะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งจะไม่เป็นการจู งใจให้คนดีและคนเก่งมาทำหน้าที่ครู

ดังนั้นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯฉบับนี้ครูซึ่งมีส่วนสำคัญที่สุดในการจัดการศึกษาไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับร่างกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้หากยังไม่มีการปรับ แ ก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ ครูจะรวมตัวแสดงพลังและจุดยืนไม่อยู่ในห้องเรียนแต่จะนัดแต่งดำลงถนน เพื่อคัดค้านเรื่องนี้อย่างแน่นอน

ขอบคุณ ครูอัพเดตดอทคอม