ผลไม้เข้าฝั่งบ้านเราเก็บกินได้หรือไม่

อีกหนึ่ง ปั ญ ห า ค า ใจของใครหลายคน ว่าด้วยเรื่อง ผลไม้ข้างบ้านล้ำเข้ามาในเขตบ้านเรา เก็บกินได้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ของเรา นอกจากจะไปขอเจ้าของก่อน แล้วถามว่ามันล้ำเข้ามาในบ้านเราต้องทำอย่างไร แบบนี้ก็ต้องไปบอกเจ้าของบ้านให้จัดการไม่ให้ล้ำเข้ามาบ้านเรา ถ้าบอกแล้วเจ้าของบ้านไม่ทำไรเลย เราถึงจะตัดได้ แต่ตัดแล้วต้องเอาไปคืนเค้า ไม่ใช่เอาไปซะเอง เพราะมันไม่ใช่ของเรา มันเป็นของเค้า ถ้าเราเอาไปจะมีความ ผิ ด ลั ก ทรัพย์ได้

ภาพดังกล่าว

เพจ สายตรง  ก ฎ ห ม า ย เสนอประเด็น ก ฎ ห ม าย  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ประมวล ก ฎ ห ม า ย แพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1347 เจ้าของที่ดินอาจ ตั ด รากไม้ซึ่ง รุ ก เข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้ เ สี ย ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามา เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ตัด ท่านว่าเจ้าของที่ดิน ตั ด เอา เ สี ยได้

ประมวล ก ฎ ห ม า ย อาญา มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดย ทุ จ ริ ต ผู้นั้นกระทำความ ผิ ด ฐาน ลั ก ทรัพย์ ต้องระวาง โ ท ษ จำ คุ กไม่เกิน 3 ปี และ ป รั บ ไม่เกิน 6,000 บาท

กรณีเกี่ยวกับดอกผล

ป.พ.พ.มาตรา 1348 บัญญัติว่า ดอกผลแห่งต้นไม้ที่ ห ล่ น ตามธรรมดาลงในที่ดินติดต่อแปลงใด ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของที่ดินแปลงนั้น

กล่าวคือ ก ฎ ห ม า ย  ป้ อ งกันข้อพิ พ า ทจึงให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของ เจ้าของที่ดินแปลงที่ผลไม้นั้น ห ล่ น  ลง ใช้ในกรณีดอกผล ห ล่ น ตามธรรมดาเท่านั้น ถ้ามีคน เ ข ย่า ต้นไม้หรือเก็บผลไม้แล้ว ห ล่ น  ไม่ต้องด้วยมาตรา 1348 นี้

ภาพดังกล่าว

สรุป ต้นไม้เมื่อรุกล้ำเขตแดน ก ร ร ม สิ ทธิ์ของเรา เราสามารถสั่งให้เจ้าของต้นไม้ ตั ด ให้ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าเจ้าของไม่ยอมตัดเราจึงสามารถดำเนินการ ตั ด  ได้เอง แต่หากส่วนของรากรุกล้ำเข้ามา เราได้รับความ เ ดื อ  ด ร้ อ น มีสิทธิ ตั ดได้เลย

ภาพดังกล่าว

และดอกผลที่ยื่นเข้ามาแดน ก ร ร ม สิทธิของเรา ที่ยังไม่ ร่ ว ง ห ล่ น ถือเป็น ก ร ร ม สิทธิ์ของเจ้าต้นไม้ ถ้า ตั ด หรือเก็บมามีความ ผิ ด อาญ า เราจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของต้นไม้ เ สี ย ก่อน หรือรอจนดอกผลนั้น ห ล่ น มาเองเราเก็บไปได้เลยไม่มีความ ผิ ด