ประกาศปิดโรงงาน CPF แล้ว หลังพบผู้ติดต่อ 245 ราย

จากสถานการณ์การแพร่กระจาย CV-19 ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม เพจ ข่าวช่องวัน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลแก่งคอย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแก่งคอย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตรวจค้นหาผู้ป่ว ย เชิงรุก พนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทยจํากัด) มหาชน)

ซึ่งมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,800 คน ปัจจุบันดําเนินการตรวจเชิงรุกแล้ว จํานวนประมาณ 3,400 ราย ทราบผลการตรวจแล้ว จํานวน 765 ราย พบผู้ติดเชื้ อ จํานวน 245 ราย โดยผู้ที่ตรวจพบเชื้ อ ดังกล่าว ได้นําตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ และจังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้ อ ได้ประมาณ 160 ราย ปัจจุบันมีผู้เข้าพักแล้ว จํานวน 49 ราย

ส่วนโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทยจํากัด) มหาชน ) ได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้ อ ได้ประมาณ 400 ราย และบริษัทฯ จะปิดสายการผลิตชั่วคราวเพื่อทําความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.- 3 มิ.ย.64 รวม 5 วัน ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจค้นหาเชิงรุก พนักงานบริษัทดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายในวันที่ 10 พ.ค.64 หากมีความคืบหน้า จะรายงานให้ทราบต่อไป

ขอบคุณ ข่าวช่องวัน