บุรีรัมย์ ออกกฎเหล็ก ไม่ฉีดวัคซีนติดคุก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้อบอกว่า ตามนั้น ล่าสุด วันที่ 14 พ.ค.64 ผู้สื่อข่า วรายงานว่า คณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ยกเลิ กประกาศคณะกรรมการโรคติ ดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันกา รระบาดใหม่ของโรคติดเ ชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 2564 (ฉบับที่ 4)ลงวันที่ 6 พ.ค.2564 แล้วให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโ รคติ ดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ที่ 13/2564 เรื่องการป้องกันการระบ าดใ หม่ของโร คติ ดเชื้อไ วรัส โคโ รน า 2019 พ.ศ.2564 ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1.เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมโรค ติดเชื้อไว้รัสโคโรน า 2019 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ประชาชนทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อ ยู่หรือบุคคลที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดบุรีรัมย์ และหรือพักอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ ทำการประเมินตนเองตามแบบประเมิน ความเสี่ยงโร คติ ดเชื้ อไว รัสโค โรน า 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ ที่กำหนดตามเอกสารแนบท้ายาคำสั่งนี้ ต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อส ม.) ในชุมชน/หมู่บ้าน ที่ท่านพักอาศัยอยู่ โดยกระบวนการ อสม.เคาะประตูบ้าน หรือผ่านระบบออนไลน์ ในฐานข้อมูลกลางจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับบริการวั คซี นป้องกันโรคติ ดเชื้อไว รัสโ คโรน า 2019 หรือผ่านศูนย์ประสานงานรับบริการวั คซี นป้องกันโรคติ ดเชื้อไ วรัส โค โร นา 2019 ของโรงพยาบาล/โรงพย าบาลส่งเสริ มสุขภาพตำบลใกล้บ้าน เกี่ยวกับความเสี่ยงการติดเ ชื้อ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.2564 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จัดกลุ่มการให้บริการฉีดวัค  ซี นป้องกันโรคติดเชื้อ

ข้อ 2 ในกรณีที่เจ้า พนักงานควบคุม โรคติ ดต่อ/เจ้าหน้าที่สาธา รณสุขตรว จพบห รืออาจตรวจพบว่าบุคคลในหรือบุคคลดังกล่าวในข้อ 1 เป็นผู้ที่มีความเสี่ยง/อาจมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดเชื้อ

ให้เจ้าพนักงานนั้นมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่มีความเสี่ยง/อาจมีความเสี่ยงที่จะติดโรคนั้น ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉี ดวั คซี นป้องกันโรคติดเชื้อ ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานนั้นกำหนด เพื่อป้องกันมิให้โรคคิดต่ออันตรายหรือโรคระ บา ดแพ ร่หรืออาจแพ ร่ออกไป

ข้อ3 หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามข้อ 1 มีโท ษตามนั ยมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติโรคติ ดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำ คุ กไม่เกินหนึ่งเ ดือนหรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตา มคำสั่งตามข้อ 2 มีโทษต ามนัยมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโร คติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโท ษปรั บไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะกรรมการโร คติ ดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศ ผ่านเครือข่าย อสม.และผู้นำชุมชนไปตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีประชาชนมาลงทะเ บียนขอฉีดวั คซีนเป็นจำนวนมาก

โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่บริเวณสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ซึ่งเป็นจะฉีดวัคซีนใหญ่ ได้มีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนขอรับวั คซี นไม่ขาดสาย

นายวิสิทธิ์ จันทรสิงห์ อายุ 77 ปี อดีตโปรโมเตอร์มวยในจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การฉี ด วั คซี นไ ม่น่ากลัวอย่างที่คิด ตนอายุมากแล้ว ไม่อยากให้ครอบครัวต้องมาเป็นภาระ เป็นห่วง หลังฉีดแล้วไม่มีความผิดปกติใด จึงอยากจะเชิญชวนให้ประชาชน ออกมาฉีดวั คซี น เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันหมู่ จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขต่อไป

ขณะนาย พิทักษ์ บุรานสุข อายุ 30 ปี อยู่เลขที่ 93 ม.19 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พนักงานขายบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง บอกว่า หลังจากทราบข่าวว่าจังหวัดบุรีรัมย์ มีคำสั่งให้กลุ่มเสี่ยงไป ฉี ดวั คซี น ส่วนตัวไม่ถือว่าเป็นการบังคับ ตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่ดี ที่ วัคซี นจะเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เท่ากับประชาชนส่วนใหญ่จะปลอดภัย

สำหรับการฉีดวัคซีนที่สนามช้า งอินเตอร์เนชั่นแนลเซ อร์กิต ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมา ฉีด จะต้องเดินทางมาลงทะเบียนและรับบัตรคิวด้วยตนเอง โดยจุดนี้จะรับฉี ดได้วันละ 1,600 คนต่อวัน หากได้คิวเกินกว่านี้เจ้าหน้าที่จะนัดมาวันถัดไป