นิติกร รพ.เจ้าพระยายมราช มาแล้ว

วันนี้ ( 25 พ.ค. 2564) ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ที่สภ. เมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี นายอัฐพล สุนทรวิภาต นิติกร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นำเอกสารหลัก ฐ า น ทั้งซีดีที่บันทึกคลิปวิดีโอ และ ข้อความ แสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊คและสื่อต่างๆ เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.โรจนรุตม์ ดวงสอาด รอง ผู้กำกับสอบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี เพื่อให้ดำ เ นิ น ค ดี กับ 8 บุคคล ที่ดูหมิ่นทำให้โรงพยาบาลได้รับความ เ สี ย ห า ย

ภาพดังกล่าว

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือนายเกรียงไกร สุภีทรัพย์ และนางสาวกรกนก เพิ่มหิรัญ สองสามีภรรยาที่ออกมาระบุว่า โรงพยาบาลทำ ศ พ ลูกหาย ซึ่งแจ้งความในความ ผิ ด ฐ านนำเข้าข้อมูลอันเป็น เ ท็ จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความ เ สี ยหายแก่ผู้อื่นตามมาตรา 14 ( 1) พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ความผิดฐาน  ห  มิ่ น ป ระ ม า ทโดยการโฆษณา ตามประมวล ก ฎ ห มายอาญามาตรา 326 และ 328 และความ ผิ ด ฐ านแจ้งความอันเป็น เ ท็ จ

นอกจากนี้ยัง แ จ้ ง ความ บุคคลอื่นอีก 6 คน คือผู้ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็น ดู ห มิ่ น  และทำให้โรงพยาบาล เ สี ย  ห า ยและเสื่ อ  ม เ  สี ย ซึ่งรวมถึง ลูกชายของเจ้าของโรงงานที่นายเกรียงไกรทำงานอยู่ ที่เป็นคนไปไลฟ์สดเฟสบุ๊ค ในวันที่ทั้งสองสามีภรรยามาที่โรงพยาบาล แต่ต่อมาได้ ล บ ไลฟ์สดดังกล่าวออกไป โดย แ จ้ ง ความในข้อหา นำเข้าข้อมูลอันเป็น เ ท็ จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความ เ สี ย ห า ย แก่ผู้อื่นตามมาตรา 14 ( 1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และความผิ  ด ความ ผิ ด  ฐาน ห มิ่ นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และมาตรา 328

การแจ้งความครั้งนี้เป็นการ แ จ้ ง ความใน ค ดี อาญ าเท่านั้น ไม่ได้มีการเรียกค่ าเ สีย ห  าย  แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการยอมความอย่างเด็ด ข า ด เนื่องจากการกระทำของทั้งหมดนี้ทำให้โรงพยาบาลได้รับความ เ สื่ อม เ สี ย รวมถึงความเชื่ อ มั่ น ในระบบสาธารณสุขของจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนกรณีที่นายเกรียงไกรออกมาระบุว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำของภรรยานั้น ก็ให้ไปต่อ สู้ และ พิ สูจ น์ ในชั้นศาล