นายกฯ ปลุกคนไทยให้สร้างรายได้

วันนี้( 25 พ.ค. ) เวลา 15.00 น.หลังเป็น ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ว่า การประชุม ครม.วันนี้ ได้มีการผลักดันแนวทาง โมเดลเศรษฐกิจ ห มุ  น เ วี ย น เพื่อการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น ในระดับชุมชน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ 4 ล้านบาทต่อ ปีต่อหมู่บ้าน และล ด ขยะ-ลดการเกิดก๊าซเ รื อ นกระจก 37.5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ภาพดังกล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยมีขยะ มู ล ฝอย ประมาณ 28 ล้านตันต่อปี วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประมาณ 43 ล้านตั นต่อปี (ข้อมูลปี 2562) หากบริหารจัดการไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดม ล พิ ษ ต ก ค้ า งในสิ่งแวดล้อมตามมาในเรื่องนี้ รัฐบาลต้องการแก้ปัญหาที่ต้นตอ ในระดับหมู่บ้านและชุมชน จึงได้นำโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน สามารถเปลี่ยนขยะ ให้เป็นรายได้มาใช้ โดยชุมชนสามารถเปลี่ยนขยะเป็นรายได้ โดยการ (1) คัดแยกขยะในครัวเรือน และภาคเกษตรกรรม และ (2) การสร้างนวัตกรรม หรือแปรรูปขยะมาใช้ประโยชน์

ข้อมูลที่ผมอยากนำมาแชร์คือ 70% ของขยะเป็นวัสดุอินทรีย์ อีก 30% เป็นวัสดุรีไซเคิล ทั้งนี้ หากมีระบบคัดแยกขยะที่เหมาะสม วัสดุอินทรีย์เหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น ห มั กไบโอก๊าซเพื่อใช้แทนก๊าซหุงต้ม เลี้ยงหนอนเพื่อทำอาหารสัตว์ออร์แกนิคโปรตีนสูง หรือแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรแนวทางนี้ จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ใน 80,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งมี Smart farmer ที่รัฐบาลส่งเสริมกว่า 3 แสนราย นำมาใช้และประสบความสำเร็จ สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชนทั่วประเทศ กว่า 230,000 ล้านบาทต่อปี นายกรัฐมนตรีกล่าว

ภาพดังกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ ห มุ น  เ วี ย น ระดับชุมชนนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความร่วมมือในชุมชนแล้ว ยังกระ ตุ้ น เศรษฐกิจระดับฐาน ร า ก เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน และเกิดการจ้างงานใหม่ในชุมชนอีกด้วย เป้าหมายระยะยาว คือ การผลักดันให้เป็นเทศไทยเป็นศูนย์การผลิต bioplastic ของโลกและเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ เรื่องการผลิตจุลินทรีย์อีกด้วย

ภาพดังกล่าว