ซีพีเอฟ ออกมาแจงแล้ว หลังพบพนักงานติด CV-19 จนต้องปิดโรงงาน

เป็นอีกหนึ่งโรงงานที่พบพนักงานติด CV-19 กันเป็นจำนวนมาก โดยล่าสุดวันที่ 30 พ.ค.2564 เพจเฟซบุ๊ก CPF โพสต์ชี้แจงกรณีพบผู้ติด CV-19 ในโรงแปรรูปเนื้ อไก่สระบุรี ว่า โรงงานแปรรูปเนื้ อไก่ จ.สระบุรี ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในระดับสูงสุด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติด CV-19 ซึ่งได้รับการยืนยันว่า มีพนักงานติดจํานวนหนึ่ง โรงงานจึงได้ดำเนินการ ดังนี้

ด้านพนักงาน : ตรวจคัดกรองพนักงานทั้งหมดทุกคนและส่งตัวผู้ติด CV-19 เข้ารับการรักษา แยกผู้เสี่ย งสูงเข้ากักตัวในสถานที่ที่สาธารณสุขจัดให้เป็นเวลา 14 วัน พร้อมตรวจยืนยัน 2 ครั้ง ส่วนผู้เสี่ย งต่ำให้กักตัวที่บ้านสังเกตอาการตลอดช่วง 14 วันเช่นกัน โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน

ทั้งนี้ พนักงานผู้ติดเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรง และในขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจะสวมชุดฟอร์ม หน้ากากอนามัยและผ้าปิดปากปิดจมูกอย่างมิดชิด ซึ่งช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้ อลงได้มาก

ด้านสถานที่ : ได้หยุดการดำเนินงานในพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้ อปฏิบัติงานทันที เป็นเวลา 5 วันและทําความสะอาด Big Cleaning พร้อมพ่นน้ำย าทันที ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อกำจัดเชื้ อโร คที่อาจปนเปี้อนในสิ่งแวดล้อมของโรงงาน และต้องตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการว่าปราศจากเชื้ อโร ค ตลอดจนเพื่อคัดกรองพนักงานที่มีผลการตรวจ CV-19 เป็นลบเข้ามาปฏิบัติงาน ด้วยสถานที่ที่ปลอดเชื้ อและพนักงานที่ปลอดโร ค ทำให้กระบวนการผลิตจะดำเนินต่อได้อย่างปลอดภัย

บริษัทฯ ได้ดําเนินการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและผลิตภัณฑ์ของโรงงานอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม โรงงานไก่แห่งนี้เป็นเพียง 1 ใน 19 แห่งของบริษัทฯ ซึ่งทุกแห่งยังคงดำเนินการผลิตอาหารอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกันโร คของ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นสำคัญ ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทฯ