ชาวอุตรดิตถ์ทั้งจังหวัดลงชื่อเพียง 1 ราย

ล่าสุดวันนี้ (4 พ.ค. ) นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จ.อุตรดิตถ์ มีจำนวนผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด-19 สะสมอยู่ที่ 63 ราย มีอาการ ห นั ก 1 ราย แพทย์พยาบาลให้การ รั ก ษ า หายแล้วจำนวน 19 ราย นอน รั ก ษ า ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ อีกจำนวน 44 ราย

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมด้านการ รั ก  ษ า พยาบาลไว้ หากมีจำนวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่มขึ้นมากกว่าทุกวันนี้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามเตรียมไว้ 2 จุดคือ โรงพยาบาลค่าย พ ร ะ ย า พิ ชั ย ด า บ หั ก และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ รวม 150 เตียง

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากจะมีประกาศของจังหวัด เพื่อเพิ่ม ม า  ต ร ก า ร และ ป้ อ ง กั น การ เ เ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ เ ชื้  อ ไว รั ส โ ค วิ ด-19 แล้ว ยังให้เจ้าหน้าที่ออกทำการสำรวจประชาชนที่ต้องการ ฉี ด วั คซี น ป้ อ งกั น โ ค วิ ด-19 ทั่วทั้งจังหวัดอีกด้วย

อย่างไรก็ตามพบว่ามีประชาชนลงชื่อขอ ฉี ด วั ค ซี น  เพียง 1 รายเท่านั้น ซึ่งไม่ทราบว่า เกิดจากความ ผิ ด พ ล า ด ที่การสื่อสารของเจ้าหน้าที่ หรือประชาชนไม่เข้าใจว่าการ ฉี ด วั คซี น นั้นมีผลดีอย่างไร จึงทำให้ไม่อยากจะ ฉี ด วั ค ซี น เพื่อ ป้ อ ง กัน โ ค วิ ด-19