ครม.อนุมัติ เรียกรถผ่านแอปฯได้แล้ว

ล่าสุดทางเพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการอธิบายทำความเข้าใจ ร่างกฎกระทรวง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลให้บริการผ่านแอป ถูก ก ฎห ม า ย แล้ว ปัจจุบันมีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนให้ความนิยมใช้บริการเพราะสะดวกและสามารถรู้ค่าบริการก่อนตัดสินใจเดินทางได้

ภาพดังกล่าว

แต่บริการดังกล่าว  ผิ ด ก ฎ หมายตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานใช้รถไม่ตรงประเภทที่จดทะเบียนไว้ มี โ ท ษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท อีกทั้งภาครัฐไม่สามารถควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของผู้โดยสารและกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรมได้

ครม.จึงอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุม ติดตามตรวจสอบการให้บริการและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จะนำมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างโดยการรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยให้จดทะเบียนได้คนละ 1 คัน

กำหนดลักษณะและกำลังในการขับเคลื่อนของรถยนต์รับจ้าง เช่น เป็นรถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนแวน รถเก๋งสามตอน เป็นต้น

กำหนดให้ต้องมีและใช้อุปกรณ์สื่อสารตามที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และให้รถยนต์รับจ้างมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก

กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้าง ดังนี้

รถยนต์รับจ้างขนา ดเล็กและขนาดกลาง คิดค่าบริการตามระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก ไม่เกิน 50 บาท กิโลเมตรต่อไป กิโลเมตรละไม่เกิน 3 บาท รถติดหรือรถไม่เคลื่อนที่ นาทีละไม่เกิน 3 บาท (ไม่เกินอัตราค่าบริการของแท็กซี่ในปัจจุบัน) หากเรียกผ่านศูนย์บริการหรือะบบทางอิเล็กทรอนิกส์ คิดค่าบริการไม่เกิน 50 บาท

ภาพดังกล่าว

รถยนต์รับจ้างขน าดใหญ่ คิดค่าบริการตามระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก ไม่เกิน 200 บาท กิโลเมตรต่อไป กิโลเมตรละไม่เกิน 50 บาท รถติดหรือรถไม่เคลื่อนที่ นาทีละไม่เกิน 10 บาท หากเรียกผ่านศูนย์บริการหรือะบบทางอิเล็กทรอนิกส์ คิดค่าบริการไม่เกิน 100 บาท (ไม่เกินอัตราค่าบริการของแท็กซี่ VIP ในปัจจุบัน)

กำหนดให้แผ่นป้ายทะเบียนรถของรถยนต์รับจ้าง ให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนเดิม โดยให้นายทะเบียนเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างในใบคู่มือจดทะเบียนรถ

กำหนดให้รถยนต์รับจ้าง ต้องมีการ ต ร ว จ สภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ต้องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายนอกและภายในตัวรถเป็นอย่างดี รวมทั้งกำหนดให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและรั ด  กุ ม

ทั้งนี้ รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงจะมีผล บั ง คั บ ใช้