ครม. ปล่อยกู้รายละ 1 หมื่น

ล่าสุดวันนี้ ( 6 พ.ค. 64 ) ผู้สื่ข่าวรายงานว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เตรียมนำเสนอ ม า ต  ร ก า ร ช่วยเหลือประชาชนในช่วง วิ ก ฤ ติ CV-19 ดังนี้ ม า ต ร ก า ร ที่ 1 เรื่องสิ น เ ชื่ อสู้ภัย CV-19 ดำเนินการโดย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. สนับสนุนสิ น เ ชื่ อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยจะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าไปขอ สิ น เ ชื่ อ ได้รายละ 10,000 บาท ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 3 ปี และปลอดชำระเงินต้น หรือฟรีดอก เ บี้ ย 6 งว ดแรก อัตราดอก เ บี้ ย ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

โดยทั้ง 2 ธนาคารจะพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของลูก ห นี้ ที่ได้รับผลกระทบจากมากไปหาน้อย ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ที่ ครม.มีมติเห็นชอบไปจนถึง 31 ธ.ค.64

ม า ต ร ก า ร ที่ 2 เป็นเรื่อง ม า ต   ร ก า ร พักชำระ ห  นี้ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมอบหมายให้สถาบันการเงินขยายเวลาการพักชำระ ห นี้ ไปจนถึง 31 ธ.ค.64 โดยเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าธนาคาร ในเรื่องนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ประสานกับธนาคารพาณิชย์ ในการที่จะร่วมกับกระทรวงการคลัง ในเรื่องของ ม า ต ร กา ร พักชำระ ห นี้ ทั้งหมด

ม า ต ร ก ารที่ 3 มาตรการที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ โครงการเราชนะ จะเป็นการขยายเวลาในการที่จะช่วยเหลือประชาชนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้ว โดยจะต่อไปให้อีกจนถึง มิ.ย. โดยให้เงินเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท จำนวน 2 สัปดาห์ ซึ่งกระทรวงการคลังจะได้เสนอต่อ ครม.ในสัปดาห์หน้า

มา ต  ร ก า ร ที่ 4 มาตรการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่าดำเนินการ ส่วนของมาตรการทาง ภ า ษี ยังดำเนินการอยู่ ไม่ว่าจะเป็นลด ภ า ษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปี 64, การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บ ภ า ษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปี 64, มาตรการในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับที่อยู่อาศัย

รวมถึงการขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการ และชำระ ภ า ษี แก่ผู้มีหน้าที่เสีย ภ า ษี ขยายให้ถึงเดือน มิ.ย., การขยายเวลาชำระ ภ า ษี เงินได้ของนิติบุคคล ถึงเดือน มิ.ย., การขยายเวลาลดอัตรา  ภา ษี สรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน ซึ่งเป็นการช่วยสายการบินที่ได้รับผล ก ร ะ ท บ ในช่วง C V-19, ยกเว้นภาษีศุลกากรของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ หรือวินิจฉัยเกี่ยวกับ C V-19

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง สั่งธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส. เตรียมปล่อยกู้ สิน เ ชื่ อสู้ภัย CV-19 รายละ 10,000 บาท ฟรีดอก เ บี้ ย 6 เดือนแรก ลุ้น ครม.เห็นชอบ