ครม.ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯ

วันนี้ ( 25 พฤษภาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากยังมีความจำเป็นจะต้องใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น พ.ศ.2548 ต่อไป

ภาพดังกล่าว

นายอนุชากล่าวว่า เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติงานและการดำเนิน ม าต ร ก า ร ที่จำเป็นในการ ป้ อ ง กั น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด ปั ญ ห า การ ข า ด แ ค ล น ทรัพยากรด้านสาธารณสุข และการดำเนินการ อื่นๆ รวมถึงการ บ ร ร เ ท าผล ก ระท บ ให้กับประชาชน เพื่อให้สถานการณ์ของประเทศกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ภาพดังกล่าว