ข่าวดี ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ประกันสังคมลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง 3 เดือน

วันที่ 5 พ.ค. 65 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าว ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง ติดต่อกันถึง 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33

ปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เช่น

เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายเงินสมทบ 500 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 100 บาท/เดือน

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 150 บาทเดือน

หมายเหตุ การคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ร้อยละ 5 ต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9 จากปกติจ่าย 432 บาท ลดเหลือเพียง 91 บาท

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ FB สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน