ข่าวดี งบรอบใหม่ รวม 245,880 ล้าน

วานนี้ (5 พ.ค. 64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติ ม า ต ร ก า ร เยี ย ว ย า ผล ก ระ ท บ โ ค วิ ด ระลอกเดือนเมษายน ซึ่งแบ่งงบประมาณของแต่ละโครงการ ดังต่อไปนี้

1.เพิ่มเงินเราชนะสัปดาห์ละ 1,000 รวม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ คนละ 2,000 บาท วงเงิน 67,000 ล้านบาท

2.เพิ่มเงิน ม.33 เรารักกัน สัปดาห์ละ 1000 บาท คนละ 2,000 บาท วงเงิน 18,500 ล้านบาท

3.เพิ่มเงินให้ผู้บัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐ 16.10 ล้านคน คนละ 200 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 19,380 ล้านบาท

4.ช ด เ ช ย ความ เ สี ย ห า ย จากการปล่อย สิ น เ ชื่ อ ออมสิน และธกส. 10,000 ล้านบาท

5.คนละครึ่ง 31 ล้านคน คนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 93,000 ล้านบาท

6.ยิ่งใช้ยิ่งได้ คนละ 7,000 บาท จำนวน 4 ล้านคน รวมเป็นเงิน 28,000 ล้านบาท

7.ค่าน้ำ ค่าไฟ 10,000 ล้านบาท

รวมทุก ม า ต ร ก า ร -โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 245,880 ล้านบาท