กรมอุตุฯ เตือน พายุมาแล้ว

จากการคาดหมายล่าสุด ในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ค. 64 บริเวณความ ก ด อากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับจะมี ค ลื่  น กระ แ ส ลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้า คะ น อ ง เกิดขึ้น กับมีลม กระ โ ช ก แ ร ง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้า ผ่ าและมีฝนตก ห นั ก เกิดขึ้นได้บางแห่ง สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออก พั ด ปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนตก ห นั ก บางแห่ง

ภาพดังกล่าว

ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 12 พ.ค. 64 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมี อุ ณ ห ภู มิ สูงขึ้น โดยมีอากาศ ร้ อ น ในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ พั ด ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฟ้า คะ น อ ง ลดลงแต่ยังคงมีลม ก ร ะโช ก แ ร งบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้า คะ น อ ง เกิดขึ้น

ข้ อค ว ร ระ วั ง ในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ร ะ วั ง อั น ต ร า ย จากฝนฟ้า ค ะ น อ ง ลมกระ โ ช ก แรง ฝนตก ห นั ก รวมถึงฟ้า ผ่ า ที่จะเกิดขึ้น โดย ห ลี ก เ ลี่ ย ง การอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือให้ ระ วั ง น้ำไ ห ล ห ล า กไว้ด้วย สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการ ป้ อ  ง กั นและ ระ วั ง ความ เ สี ย ห า ย ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ค. 64 พายุฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลม ก ระ โ ช ก แ ร ง ลูกเห็บตกและมีฝนตก ห นั ก บางแห่ง อุ ณ ห ภูมิ ต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุ ณ ห ภู มิ สูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 12 พ.ค. 64 อากาศ ร้ อ น ในตอนกลางวันและมีอากาศ ร้ อ น จัดบางพื้นที่โดยฝนฟ้า คะ น อ ง  ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ และมีลม ก ระ โ ช ก แ ร ง บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุ ณ ห ภู มิ สูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ค. 64 มีพายุฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลม กระ โ ช ก แ ร ง และมีฝนตก หนั ก บางแห่งอุ ณ ห ภู มิ ต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุ ณ ห ภู มิ สูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 12 พ.ค. 64 อากาศ ร้ อ น ในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ และมีลม กระโ ช ก แ ร ง บางแห่ง อุ ณ ห ภู มิ ต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ค. 64 มีพายุฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลม ก ระ โ ช ก แ ร ง อุ ณ ห ภู มิ ต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุ ณ ห ภู มิ สูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 12 พ.ค. 64 อากาศ ร้ อ น ในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และมีลม กระ โ ช ก แ ร ง บางแห่งอุ ณ ห ภู มิ ต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุ ณ ห ภูมิ สูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ค. 64 มีพายุฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลม ก ระ โช ก แ ร ง และมีฝนตก ห นั ก บางแห่ง อุ ณ ห ภู มิ ต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุ ณ ห ภู มิ สูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 8 – 12 พ.ค. 64 มีอากาศ ร้ อ น ในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้า คะ น  อ ง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุ ณ ห ภู มิ ต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 6 – 8 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมี ค ลื่ น สูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ ง ค ลื่ น สูง 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 9 – 12 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมี ค ลื่ น  สูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ ง ค ลื่ นสูงประมาณ 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 6 – 8 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 9 – 12 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมี ค ลื่ น สูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ ง ค ลื่ น สูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 64 มีพายุฝนฟ้า คะ น อง  ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลม กระโ ช ก แ ร ง และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 12 พ.ค. 64 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ และมีลม ก ระ โ ช ก แ ร งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.