กรมราชทัณฑ์พบติดแล้วเกือบ 3 พันราย

ล่าสุดวันนี้ (12 พ.ค.) กรมราชทัณฑ์ ออกแถลงการณ์ชี้แจง กรณีมีสื่อตั้งข้อสงสัยว่ามีการ แ พ ร่ ระ บ า ด ของ โ ค วิ ด-19 ในเรือนจำได้อย่างไรและมีการปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์การรักษาผู้ติด เ ชื้  อ หรือไม่ โดยกรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของ โ ค วิ ด-19 มีการกระจายเป็นวงกว้างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงเรือนจำและทัณฑสถานที่ต้องรับตัวผู้ต้อง ขั  งเข้าใหม่และนำผู้ต้อง ขั ง ออก ศ า ล อยู่เสมอ จึงอาจมีการหลุดรอดของ เ ชื้ อ เข้าสู่เรือนจำได้

ภาพดังกล่าว

กรมราชทัณฑ์ได้ ป้ อ ง กั น อย่างเต็มที่ด้วยมาตรการ เ ชิ ง รุ ก คือ แยก กั ก ตัวผู้ต้อง ขั ง เข้าใหม่อย่างน้อย 21 วัน พร้อม ต ร ว จหา เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด-19 จำนวน 2 ครั้ง ก่อนผู้ต้อง ขั ง พ้นระยะแยกกัก โ ร ค ซึ่งการตรวจพบการติด เ ชื้ อ ของผู้ต้อง ขั ง ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ ผู้ติด เ ชื้ อ ทั่วประเทศ สำหรับผู้ต้องขังที่ตรวจพบ เ ชื้ อ จะได้รับการ รั ก ษ าโดยการให้ยา Favipiravir (ฟาวิพิราเวียร์) ทั้งในโรงพยาบาลสนามเรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่ายตามลักษณะอาการป่วยของแต่ละราย

กรมราชทัณฑ์ ขอยืนยันว่า สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรือนจำทัณฑสถานทุกแห่งมีมาตรการอย่างเคร่งครัดเพราะมีการ  ค ว บ คุ ม  บับเบิ้ลแอนด์ซีล เช่น กรณีเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ที่มีผู้ต้องขังติด เ ชื้ อก็สามารถดูแลรักษาจนหาย และไม่มียอดผู้ติด เ  ชื้ อ อยู่ในเรือนจำอีก

กรมราชทัณฑ์ได้ตรวจ เ ชิ ง รุ ก เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง 100% ซึ่งได้พบผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่พบการติด เ ชื้ อ ได้แก่

– ทัณฑสถานหญิงกลาง มียอดผู้ติดเชื้อรวม 1,040 ราย

– เ รื อ น จำ พิเศษกรุงเทพมหานคร (มีเฉพาะผู้ต้อง ขั ง เพศชาย ในคดีทั่วไปไม่มี ค ดี ย า เ ส พ ติ ด) มียอดผู้ติดเชื้อรวม 1,795 ราย

ขณะนี้ทุกรายอยู่ระหว่างการ รั ก ษ า ตัวที่โรงพยาบาลสนาม ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ หากในบางรายมีอาการ ห นั กจะได้มีการย้ายออก เพื่อรับการ รั ก ษ า ยังโรงพยาบาลภายนอก

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์เชื่อว่า มาตรฐานการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์กับกระทรวงสาธารณสุขจะสามารถ ค ว บ คุ ม การ แ พ ร่ระ บ า ด ของเ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 ได้ ไม่ขยายตัวไปสู่วงกว้างได้ เวลานี้ได้มีแดน กั ก โรคและโรงพยาบาลสนาม โดยมีแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด และการให้ยา รั ก ษ า และการดูแลทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานของสาธารณสุข รวมทั้งมีการวางแผนเพื่อฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังด้วย อยู่ระหว่างรอการจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตรวจหา เ ชื้ อ ไว รั ส โ ค วิ ด-19 เ ชิ ง รุ กในเจ้าหน้าที่และผู้ต้อง ขั ง ซึ่งในส่วนของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้ ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง  เ ชื้ อ   ไว รั ส โ ค วิ ด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ไปแล้วกว่า 17,000 ครั้ง ทำให้คัดแยกผู้ติด เ ชื้ อไป รั  ก ษ า ได้รวดเร็ว สามารถแยกผู้ต้อง ขั ง กลุ่ม  เ สี่ ย ง ออกมา กั ก ตัว เพื่อสังเกตอาการได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบคุณกรม ค ว บ คุ ม โ ร ค กระทรวงสาธารณสุข ที่เข้ามาช่วยดูแลและทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม กรมราชทัณฑ์ ตรวจ เ ชิ  ง รุ ก พบนัก โ ท ษ ติดเชื้อเกือบ 3 พันราย ทัณฑสถานหญิงกลาง 1,040 ราย และ เ รื อ น จำพิเศษกรุงเทพฯ 1,795 ราย