กพท.สั่ง หากรับวัคซีนไม่ครบ 2 ขึ้นเครื่องบินเข้าภูเก็ตไม่ได้

ด้วยสถานการณ์แพร่กระจาย CV-19 ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องออกมาตรการมารับมือ โดยเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. แจ้งว่า ก่อนหน้านี้จังหวัดภูเก็ตมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 โดยมีการตรวจสอบ Rapid Test ที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต แต่ล่าสุดตามประกาศของคณะกรรมการ โ ร ค ติดต่อได้ยกเลิกกระบวนการดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยสายการบินต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่สายการบินตั้งแต่ท่าอากาศยานต้นทาง โดยเป็นหลักฐานการได้รับ วั ค ซี น ป้องกัน CV-19 ครบ 2 เข็ ม หรือเอกสารยืนยันว่าได้รับการตรวจหา CV-19 ด้วย วิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

และมีผลตรวจเป็นลบหากไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน นอกจากนี้ ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตยังต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หมอชนะ บนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศของทางจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทา งเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางได้อย่างถูกต้องและมีความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม เดินทางกันอย่างระมัดระวัง และทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ