กทม.เปิดรับจิตอาสาแล้ว

ล่าสุดวันนี้ (11 พ.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการ ค ว บ คุ ม และ ป้ อ ง กั น การ แ พ ร่ ระ บ า ด ของ โ ร ค ติด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019 ( โ ค วิ ด-19) หลากหลายด้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การ แ พ ร่ ระ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด -19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและ แ พ ร่ กระจายออกเป็นวงกว้าง กรุงเทพมหานคร

ภาพดังกล่าว

โดยสำนักการแพทย์จึงเปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่างๆ ดังนี้

1.จิตอาสาด้านการรักษาพยาบาล

2.จิตอาสาด้านให้คำปรึกษาแนะนำผ่านสายด่วน 1669

3.จิตอาสาด้านบริการอาหาร

4.จิตอาสาด้านรับบริจาค

5.จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์

6.จิตอาสาด้านบริการทั่วไป

คุณสมบัติของจิตอาสาจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และผ่านการ คั ด ก ร อ ง ตามแบบสอบถาม คั ด ก ร อ ง BKK COVID-19 สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 11 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ ฉุ ก เ ฉิ น กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ และสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ภาพดังกล่าว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข ผู้อำนวยการเขต รวมถึงข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกัน ค ว บ คุ ม และ ป้ อ ง กั น การ แ พ ร่ ระ บ า ด โ ร ค โ ค วิ ด-19 เนื่องจากทุกคนได้ ทุ่ ม เ ท ปฏิบัติงานควบคุมและ ป้ อ ง กั  น การ แ พ ร่ ระ บ า ด อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อควบคุมการ แ พ ร่ ระ บ า ด โ ร ค โ ค วิ ด -19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้อยู่ภายในวงจำกัดโดยเร็วที่สุด