9 จังหวัดต่อไปนี้ ไม่สวมหน้ากาก ถูกปรับ 20,000

เนื่องด้วยสถานการณ์ CV-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้กลายจังหวัดต้องออกมาตรการป้องกัน หลายจังหวัดได้มีการออกมาตรการ คำสั่งโดยให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัย แมสก์ หรือ หน้ากากผ้า ทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตน ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวาง โ ท ษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนรายชื่อจังหวัดที่ใครไม่สวมหน้ากากออกจากบ้าน ถูกปรับ 20,000 บาท ดังนี้

  1. จังหวัดชัยภูมิ
  2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  3. จังหวัดกาญจนบุรี
  4. จังหวัดยะลา
  5. จังหวัดตรัง
  6. จังหวัดนราธิวาส
  7. จังหวัดปัตตานี
  8. จังหวัดสงขลา
  9. จังหวัดปราจีนบุรี

ขอบคุณ อัมรินทร์ทีวี