เลขทะเบียนรถมงคล ในหลวง ราชินี เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ จังหวัดสุโขทัย

วันนี้แล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลวันที่ 16 เม.ย 2564 ใครที่กำลังรอเลขมงคลมาทางนี้เลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการ ศา ล จังหวัดสุโขทัย พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 20.26 น

เมื่อเวลา 19.14 น. วันที่ 8 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการ ศา ล จังหวัดสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โดย นางเมทินี ชโลธร ประธานศา ล ฎี กา, นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้ พิ พ าก ษ า ภาค 6, นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศา ล ยุติธรรม นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์

ผู้ พิ พ าก ษ าหัวหน้าศา ล จังหวัดสุโขทัย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้ พิ พ าก ษ า หัวหน้าคณะในศา ล แ พ่ง พระโขนง พร้อมด้วย นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศา ล ยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้ พิ พ าก ษ าหัวหน้าศา ล จังหวัดสุโขทัย และข้าราชการฝ่ายตุลาการศา ล ยุติธรรม ข้าราชการในพื้นที่ เหล่าพสกนิกร เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร เสร็จแล้วทรงประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ในการนี้ นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์ ผู้ พิ พ าก ษ า หัวหน้าศา ล จังหวัดสุโขทัย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้ พิ พ าก ษ า หัวหน้าคณะในศา ล แ พ่ง พระโขนง

ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศา ล ยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้ พิ พ าก ษ า หัวหน้าศา ล จังหวัดสุโขทัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนางอนิสรา จารุอรอุไร ผู้ พิ พ าก ษ า หัวหน้าคณะชั้นต้นในศา ล จังหวัดสุโขทัย เข้ามอบหนังสือที่ระลึกแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน แผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุม เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศา ล จังหวัดสุโขทัย

ครั้นเสร็จสิ้นพิธี นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศา ล ยุติธรรม กราบบังคมทูล เบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศา ล จังหวัดสุโขทัย 120 ราย เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก และนายอำพล บุญประภากร เลขานุการศา ล ยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวใน ตำแหน่ง ผู้ พิ พ าก ษ า หัวหน้าศา ล จังหวัดสุโขทัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย

พระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศา ล ยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศา ล จังหวัดสุโขทัย แล้วทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากอาคารที่ทำการศา ล จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ อาคารศา ล จังหวัดสุโขทัย ได้ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าที่คั บ แคบ มีห้องพิจารณาเพียง 4 บัลลังก์ ไม่สามารถรองรับปริมาณค ดี ที่เพิ่มขึ้นได้ โดยอาคารที่ทำการศา ล ซึ่งสร้างใหม่นี้ มีความกว้างขวาง ทันสมัย ห้องพิจารณาเพิ่มเป็น 14 บัลลังก์ขยายพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมต่อปริมาณค ดี ที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ โดยก่อสร้างพร้อมกับบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศา ล ยุติธรรมรวม 3 หลัง บนที่ราชพัสดุทุ่งทะเลหลวง เนื้อที่ 50 ไร่

สำหรับเขตอำนาจศา ล จังหวัดสุโขทัยนั้น ครอบคลุมท้องที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรง โดยถือเป็นศา ล ขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้ พิ พ าก ษ า ภาค 6 ซึ่งช่วงปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีค ดี  อา ญ า เข้าสู่การพิจารณาของศา ล จังหวัดสุโขทัย (ค ดี รับใหม่และคงค้าง) 1,776 คดี, แพ่ง 1,066 ค ดี, ค ดี ผู้บริโภค 3,485 ค ดี โดยทำการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด 5,538 ค ดี

จากค ดี คงค้างและรับใหม่ จำนวน 6,327 ค ดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.53 ขณะที่การบริหารจัดค ดี และการอำนวยความสะดวกต่อการบริการด้านค ดี ให้เข้าถึงประชาชน ทุกพื้นที่นั้นศา ล จังหวัดสุโขทัยมุ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บริการส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอน ตามนโยบายพัฒนา ศา ล ยุติธรรม สู่ความเป็น Smart Court (สมาร์ทคอร์ต)

ขอบคุณ เดลนิวส์ และช้างเผือก