เชียงราย ผู้ป่ วยพุ่งสูงขึ้น เพิ่ม 17 ราย ยอดรวม 140 รายแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 เม.ย.64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดเชียงราย พบว่ามีผู้ป่ว ยรวม 140 รายแล้ว โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 17 ราย แยกเป็น อ.เมือง 71 ราย แม่สาย 36 ราย เชียงของ 5 ราย เชียงแสน 4 ราย เทิง 4 ราย แม่สรวย 3 ราย แม่ลาว 3 ราย พาน 3 ราย แม่จัน 3 ราย เวียงป่าเป้า 2 ราย พญาเม็งราย 2 ราย ขุนตาล 2 ราย เวียงชัย 1 ราย แม่ฟ้าหลวง 1 ราย โดยเวลา 08.30 น. พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เวรที่ขึ้นปฏิบัติงานหมุนเวียนดูแลผู้ติดCV-19 จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหอผู้ป่ว ยรวม (cohort ward) อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อตรวจความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร รองรับผู้ติดCV-19

โดยในวันนี้ได้มีการประสานไปยังทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 11 ราย จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสถานที่รองรับผู้ป่วย CV-19 ไว้จำนวน 200 เตียง โดยแบ่งเป็นโซนละ 7 -8 เตียง มีห้องน้ำเฉพาะโซน แยกหอผู้ป่วย หญิง ชาย โดยมีอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์เตรียมพร้อมรับมือกับจำนวนผู้ป่วยทีจะเขารับการรักษา

นอกจากนี้ทางสำนักงานสาธารณะสุขจงหวัดเชียงราย ได้ประกาศให้ผู้ที่ไปตามจุดดังกล่าวที่อยู่ในไทม์ไลน์ผู้ป่วยสังเกตอาการตัวเอง โดย 1.ให้สังเกตอาการ และงดเดินทางไปในสถานที่ชุมชน โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า งานบุญประเพณี หรือสถานที่อื่นใดที่มี ลักษณะเดียวกันสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เป็นเวลา 14 วัน 2.ผู้ที่ไปสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าวภายใน 14 วัน หากมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ ไ ข้ ไอ มีน้ำมูกเจ็บคอ ต าแดง ผื่น ถ่ายเหลว ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ใกล้บ้าน โดยสถานที่ที่ผู้ป่ว ยเดินทางไป ในพื้นที่ อ.เมือง คือ วันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 18.00 น. – 03.00 น. รถโดยสาาร บขส. พิษณุโลก – เชียงราย วันที่ 6 เม.ย.64 ร้านฟ้อน วันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 14.00 น.-15.55 น. บ้านสวนภูเพียง วันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 16.00 น.-17.00 น. ส้มตำปูม้าเจ็ดยอด วันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 19.00 น.-20.00 น.เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย วันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 18.00 น.-19.00 น.โฮมโปรเชียงราย วันที่ 9,11,12 เม.ย.64 เวลา 17.00 น. -19.00 น.กาดหลวง วันที่ 10 เม.ย.64 00.00 น.ร้าน Super Karaoke วันที่ 8,9 เม.ย.64 โรงแรม NAP Hotel วันที่ 7-8 เม.ย. เวลา 17.20 น.-20.20 น. ร้านตูบสิงห์ วันที่ 7-16 เม.ย.64 หอพักจีเกสเฮ้าส์ วันที่ 10 เม.ย.64 ช่วงเช้า คลินิกหมออัจฉรา วันที่ 11 เม.ย.64 เวลา 16.30 น.-16.50 น.ร้านชาบู 77 วันที่ 11-13 เม.ย.64 บ้านงานศพ ม.5 ต.ป่าอ้อดอนชัย วันที่ 14 เม.ย.64 20.00 น. – 21.00 น. ร้าน 7-11 ศรีทรายมูล ในส่วนของ อ.แม่สาย วันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 15.00 น.-15.30 น. ที่ว่าการอำเภอแม่สาย วันที่ 10 เม.ย.64 เวลา 11.00 น.-14.00 น. งานแต่งงานบ้านป่าเหมือด ซอย 5 วันที่ 11 เม.ย.64 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. คริสตจักรบ้านถ้ำ ส่วนของ อ.แม่จัน วันที่ 9 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. ร้านมองดอยคาเฟ่ ส่วนของ อ.เชียงของ วันที่ 11-22 เม.ย.64 20.00 น.-07.30 น. รถทัวร์ กรุงเทพฯ -เชียงของ นั่งแว 9B-9C ทะเบียนรถ 96242 หากพบว่มีอาการข้างต้นให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน