อัพเดทล่าสุด เปิดรายชื่อโรงบาลเช็ก CV-19 ไม่เสียเงิน ทัวประเทศ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องรามวที่ชาวโซเชียลและคนที้งประเทศต่างให้ความสนใจ ตรงนี้้ ต้องบอกว่า ยังดีกว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้วตร วจทีต้องมี 5000 ล่าสุด  จากสถานการณ์cv-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย โดยเคสคลัสเตอร์สถานบันเทิงได้มีการเกิดขึ้นและขยาย ในหลายจังหวัดในขณะนี้ ทำให้มีผู้ติ ดเชื้ อจำนวนมากไปทั่วทุกวงการ ทาง ศบค. ชุดเล็กจึงได้มีการประกาศให้ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, นครปฐม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)

โดยผู้ที่เข้าข่ายเกณฑ์ตรว จcv-19 ได้ฟรี โดยทางรั ฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองให้กับทุกคนในไทยที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ หรือมีอาการ ประวัติ ดังนี้

1. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ

– เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

– ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

– สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อ

– เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื่อ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์)

2. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโควิด 19

-มีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป

-มีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก

3. ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

– ใกล้ชิดกับผู้สงสัยโควิด 19

– เป็นบุคลากรทางการแพทย์

– เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น

– เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

หากไม่มีอาการ แต่มีประวัติเสี่ยง

– ให้กักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการ หรือหากอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือเดินทางไปยังจุดที่มีการระบาด ให้ติดตามประกาศจากทางการ ซึ่งอาจจะให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ฟรี แม้ยังไม่มีอาการ

หากมีอาการ แต่ไม่มีประวัติเสี่ยง

– อาจป่วยด้วยโรคหวัด หรือโรคอื่น ให้รักษาตามอาการ แต่ถ้าผ่านไป 48 ชั่วโมงแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ให้ไปพบแพทย์

หากมีอาการป่วย และมีประวัติเสี่ยง

– เข้าเกณฑ์ตรวจโควิด-19 สามารถเข้าตรวจในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) ไม่ว่าจะได้ผลบวกหรือผลลบ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์อีกครั้ง โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด สปสช.จะรับผิดชอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.1330 แต่หากไม่มีความเชื่อมโยง แต่ต้องการเข้ารับการตรวจ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

สำหรับรายชื่อห้องปฏิบัติการที่สามารถเดินทางไปตรวจ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 275 แห่งฟรีมีดังนี้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 แห่ง ได้แก่

ภาครัฐ 43 แห่ง

-กรมวิทย าศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)

-ศูนย์วิทย าศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)

– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย

– คณะแพทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี

– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล

– คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์

– สถาบันบำราศนราดูร

– โรงพยา บาลราชวิถี

– โรงพย าบาลพระมงกุฎเกล้า

– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหา ร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)

– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)

– โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช

– สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

– คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทย าลัยมหิดล

– คณะแพทยศาสตร์วชิรพย าบาล

– โรงพย าบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

– สถาบันวิจัยวิทย าศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี

– สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

– โรงพย าบาลสมุทรปราการ

– คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

– โรงพย าบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

– โรงพย าบาลตำรวจ

– สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

– โรงพย าบาลปทุมธานี

– โรงพย าบาลพระนั่งเกล้า

– โรงพย าบาลสมุทรสาคร

– ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

– โรงพย าบาลนพรัตนราชธานี

– ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

– โรงพย าบาลเจริญกรุงประชารักษ์

– โรงพย าบาลตากสิน

– โรงพย าบาลบางกรวย

– กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

– ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

– โรงพย าบาลกลาง

– สถาบันโรคทรวงอก

– โรงพย าบาลกระทุ่มแบน

– ทัณฑสถานโรงพย าบาลราชทัณฑ์

– ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

– โรงพย าบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

– สถาบันราชประชาสมาสัย

เอกชน 63 แห่ง

– โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

– บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล)

– คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง

– หวนจียีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์

– บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

– โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

– ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์

– โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

– โรงพยาบาลนนทเวช

– บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2

– โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

– โรงพยาบาลปิยะเวท

– MIC Lab (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด)

– โรงพยาบาลเมดพาร์ค

– โรงพยาบาลวิภาราม

– องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization

for Migration, IOM)

– โรงพยาบาลศิครินทร์

– โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

– โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

– บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด

– บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

– โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

– บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด (สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)

– บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

– โรงพยาบาลรามคำแหง

– โรงพยาบาลวิภาวดี

– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

– โรงพยาบาลเจ้าพระยา

– โรงพยาบาลเสรีรักษ์

– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

– คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี

– โรงพยาบาลสุขุมวิท

– บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด

– คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์

– โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

– โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

– โรงพยาบาลสินแพทย์

– โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

– บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)

– โรงพยาบาลนครธน

– โรงพยาบาลพระรามเก้า

– บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่เซอร์วิส จำกัด

– โรงพยาบาลเวชธานี

– โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

– โรงพยาบาลมหาชัย

– โรงพยาบาลบางนา 5

– โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

– โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

– โรงพยาบาลเอกชัย

– โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)

– โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

– โรงพยาบาลไทยนครินทร์

– โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ

– บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

– โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

– โรงพยาบาลเอเชีย

– บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด

– โรงพยาบาลหัวเฉียว

– บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี)

– โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ

ต่างจังหวัด 169 แห่ง ได้แก่ ภาครัฐ 133 แห่ง

– ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน

– โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่

– โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

– โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง

– โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง

– โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

– โรงพยาบาลพะเยา พะเยา

– โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน

– โรงพยาบาลแพร่ แพร่

– โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่

– โรงพยาบาลน่าน

– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

– โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี

– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

– โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท

– โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี

– โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร

– หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) กำแพงเพชร

– โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร

– โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

– โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก

– โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย

– โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย

– โรงพยาบาลแม่สอด ตาก

– โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์

– โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

– โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

– โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

– โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

– โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก

– หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตาก

– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

– โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

– โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

– โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

– โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

– โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา

– ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

– โรงพย าบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

– โรงพย าบาลตราด ตราด

– โรงพยาบาลระยอง ระยอง

– โรงพย าบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

– โรงพย าบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี

– โรงพย าบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

– โรงพย าบาลชลบุรี ชลบุรี

– โรงพย าบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี

– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

– ศูนย์วิทย าศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

– โรงพย าบาลราชบุรี ราชบุรี

– โรงพย าบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ

– โรงพย าบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ

– โรงพย าบาลสุรินทร์ สุรินทร์

– โรงพย าบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

– โรงพย าบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

– โรงพย าบาลบึงกาฬ บึงกาฬ

– โรงพย า บาลนครพนม นครพนม

– โรงพย าบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร

– โรงพ ยาบาลสกลนคร สกลนคร

– โรงพย าบาลหนองคาย หนองคาย

– โรงพย าบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู

– โรงพยาบาลเลย เลย

– โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

– โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว

– โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม

– โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

– โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

– โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

– โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น

– โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น

– โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

– โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

– โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร

– โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

– โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

– โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

– โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี

– โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี

– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

– โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา

– โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

– โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

– หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

– โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง

– โรงพยาบาลสตูล สตูล

– โรงพยาบาลตรัง ตรัง

– โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี

– โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส

– โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

– ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา

– โรงพยาบาลยะลา ยะลา

– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา

– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

– โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา

– โรงพยาบาลพังงา พังงา

– โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร

– โรงพยาบาลระนอง ระนอง

– โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่

– โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต

– โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี

– โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช

– โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

– โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

– โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

– โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

– โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

– โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

– โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

– โรงพย าบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

– โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก

– โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี

– โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง

– โรงพยาบาลพบพระ ตาก

– โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก

– โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม

– โรงพยาบาลนครนายก นครนายก

เอกชน 36 แห่ง

– บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต

– โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์

– เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาพัทยา ชลบุรี

– เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาระยอง ระยอง

– เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาหาดใหญ่ สงขลา

– บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี

– โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว

– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

– โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

– โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี

– โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา

– โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ขอนแก่น

– โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก

– องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานแม่สอด ตาก

– โรงพยาบาลานนา เชียงใหม่

– โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

– โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

– โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง

– โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต

– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

– โรงพยาบาลทักษิณ

– โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย

– โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

– โรงพย าบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

– โรงพย าบาลสิโรรส ยะลา

– โรงพย าบาลพะเยา ราม

– เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่

– ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

– ศูนย์สุขภาพออคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี

– โรงพยาบ าลเมืองเลย ราม

– โรงพยาบ าลจุฬารัตน์ระยอง

– โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

– บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

– เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขานครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ยังมีสถานประกอบการที่สามารถเข้าตรวจแบบDrive Thru แบบมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

– โรงพย าบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 5,000 บาท

– โรงพย าบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 3,000 บาท

– โรงพย าบาลบางปะกอก-รังสิต2 4,500 บาท

– โรงพย าบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 3,800 บาท

– โรงพย าบาลสินแพทย์ รามอินทรา 3,000 บาท – โรงพยาบาล เทพารักษ์ 3,500 บาท

– โรงพย าบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี 3,500 บาท

– โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 4,500 บาท

– โรงพย าบาลสหวิทยาการมะลิ 3,990 บาท (รับตรวจเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเท่านั้น)

– โรงพย าบาลสุขุมวิท 5,500 บาท

– โรงพย าบาลมหาชัย2 4,500 บาท