ออมสิน ใจดี แจกเงินขวัญถุง 500 เช็กหลักเกณฑ์เงื่อนไขเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก วันนี้เรามีข่าวดีจากธนาคารออมสินใจดี แจกเงินขวัญถุง 500 บาท ในวันสถาปนาครบอรอบ 108 ปี วันที่ 1 เม.ย.64 นี้ เช็กหลักเกณฑ์เงื่อนไขเลย www.gsb.or.th เผย วันที่ 1 เม.ย.64 ตรงกับวันสถาปนาครบรอบ 108 ปี ธนาคารออมสิน ซึ่งในเมื่อวันสถาปนาครบรอบ 108 ปี ธนาคารฯ ได้มอบเงินขวัญถุง เป็นเงิน 500 บาท แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่อเริ่มต้นปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์มีดังนี้

1. ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี “วันออมสิน” จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย

2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 2.1 เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 2.2 บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย 2.3 ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้ 3.1 ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก

3.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้ 3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

4. ธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

ขอบคุณ gsb.or