ห้ามประชาชนออกนอกบ้าน ในเวลาที่กำหนด ตามรายชื่อ 6 จังหวัด

แพร่ ร ะ บ า ด อย่างหนักอีกระลอก เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 ( C O V I D – 19)ทำเอาประเทศไทยปั่นป่วนอย่างหนัก ซึ่งจากการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ในรอบนี้ ทำให้หลายพื้นที่ได้ประกาศแจ้งถึงบุคลากรและทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอในการรองรับผู้ ป่ ว ย ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้เผยรายชื่อ 6 จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานตามช่วงเวลาดังนี้ (ข้อมูล ณ 26 เม.ย.64) หลังสถานการณ์ ระลอกระลอกที่ 3 ยังพบผู้ติด หลักพันคนต่อวันกระจายไปยังทั่วประเทศ โดย 6 จังหวัดที่มีมาตรการ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานตามช่วงเวลา ดังนี้

1.นนทบุรี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเวลา 21.00 – 04.00 น.

2.ปทุมธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเวลา 21.00 – 04.00 น.

3.สุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเวลา 22.00 – 04.00 น.

4.สมุทรปราการ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเวลา 21.00 – 04.00 น.

5.สมุทรสาคร ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเวลา 23.00 – 04.00 น.

6.นครนายก ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเวลา 23.00 – 04.00 น.