สุดเห็นใจ หนูน้อย อายุ 22 วัน ติด CV-19

การกลับมาแพร่กระจายของ CV-19 รอบนี้เรียกได้ว่าแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยเมื่อวันที่ 29 เม.ย.64 พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ กุมารแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รพ.นครพิงค์ เขียนข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลนครพิงค์ ระบุข้อความว่า การ ร ะ บ าด ของโร ค CV ระลอกนี้ของจ.เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้ อ เป็นจำนวนมากไม่เว้นแม้แต่เด็ ก เล็กๆ (อายุน้อยที่สุดเพียง 22 วัน) จากสถิติผู้ป่ว ย CV-19 ในจังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่ 27 เม.ย.64 มีผู้ป่ว ย CV-19 สะสม 3,359 ราย พบว่ามีการติดเชื้ อ ในครอบครัวค่อนข้างมาก และเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ถึง 99 ราย (2.9 %)

แม้ว่าผู้ป่ว ย เด็ ก ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการหรือมีอาการไม่ รุ น แ รง เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ แต่ถ้าเป็นเด็ ก ที่อายุน้อยกว่า 1 ปี มีโร  คประจำตัว เช่น โร ค หัวใจ โร ค ปอ ด หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดโร ค CV ที่ รุ น แ รง ถึงชีวิตได้เช่นกัน

การดูแลผู้ป่ว ย เด็ ก ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นโรงพยาบาลหลักในการดูแล และให้คำปรึกษากรณีเด็ ก ติดเชื้ อ CV-19 โดยทีมกุมารแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.นครพิงค์จะรับดูแลผู้ป่ว ย เด็ ก กลุ่มเสี่ยงสูงและเด็ ก ที่มีอาการ ส่วนเด็ ก ที่ไม่มีอาการหรือไม่มีความเสี่ยงสามารถให้การดูแลที่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลสนาม เช่น กรณีที่ศูนย์เด็ ก เล็ก ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด ได้

ที่ผ่านมา รพ.นครพิงค์ได้ให้การรักษาผู้ป่ว ย เด็ ก กลุ่มนี้ ไป 12 ราย พบว่าเป็นเด็ ก ที่อายุต่ำกว่า 1 ปีถึง 9 ราย โดยเด็ ก ที่อายุน้อยที่สุดที่ติดเชื้ อ CV มีอายุเพียง 22 วัน เด็ ก ส่วนใหญ่มีอาการระดับปานกลาง(ระดับสีเหลือง) 8 ราย (73%) คือมีผลเอกซเรย์ปอดผิดปกติแต่ไม่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ มีเด็ก 1 รายที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ และมีเด็ก 2 ราย ที่มีความเสี่ยงแต่ไม่มีอาการ

ในเด็ก 12 รายนี้ อาการพบบ่อยได้แก่ น้ำ มู ก 82% และมีไ ข้ 45% นอกจากนั้นมีอาการถ่า ย เหลว ทานได้ลดลง เล่นลดลง,ซึ ม หรือมีผื่ น ในรายที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดโร ค รุ น แ รง จะให้การรักษาด้วยย า ต้า น ไ ว รั ส ฟาวิพิราเวียร์ หลังจากที่ได้ให้การรักษาด้วยย า ฟาวิพิราเวียร์ไป 10 จาก 12 ราย เด็ ก ทุกรายมีอาการดีขึ้นหลังจากได้ย า การที่เด็ ก ป่ว ย เป็น CV-19 มีผลกระทบทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่ทีมแพทย์และพยาบาลผู้รักษาจำเป็นต้องมองให้รอบด้านเป็นองค์รวม เช่น กรณีตรวจพบเด็ ก ติดเชื้ อ CV-19

แต่พ่อแม่ตรวจไม่พบเชื้ อ หรือพ่อแม่ตรวจพบเชื้ อ CV-19 แต่เด็ ก ไม่ติดเชื้ อ ซึ่งหลักของการควบคุมโร ค ติดต่อจำเป็นต้องมีการแย ก เด็ ก ที่ติดเชื้ อ CV-19 และกักตัวนานอย่างน้อย14 วัน การกักตัวเด็ ก เล็กที่ติดเชื้ อ CV-19 ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจทั้งการถูกจำกัดพื้นที่ การที่ต้องแย ก จากพ่อแม่หรือครอบครัว โดยเฉพาะเด็ ก เล็กที่ยังดูแลตนเองไม่ได้

โดยทั่วไปแล้วในเด็ ก ก่อนวัยเรียน เด็ ก มักจะอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่จึงมีโอกาสที่จะสัมผัสความเสี่ยงได้น้อย การได้รับเชื้ อ ของเด็ ก กลุ่มนี้จึงเกิดจากผู้ใหญ่ที่นำเชื้ อ มาติดเด็ ก ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่เลี้ยง ดังนั้น จึงอยากจะสื่อสารถึงทุกท่าน ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด

ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ งดไปพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันทั้งตัวท่านเองและเด็ กๆที่อาจจะต้องมาติดเชื้ อ จากท่าน แล้วเราจะผ่านพ้นวิ ก ฤ ต ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ขอบคุณ ภาพจากโรงพยาบาลนครพิงค์ และ Teenee