ราคาทองล่าสุดต้องตาให้ทัน

ในเรื่องเกี่ยวกับของมีค่าหลายคน นึกถึงอันดับแลกๆนั้นคือ ทอง ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย หรือทัวโลกต่างนิยมกัน ซึ่งในการ ซื้อขายท องนั้น ถ้ากิดว่า ไม่ศึกษาให้ดี อาจทำให้เกิดการ เสียผลประโยชน์ในการซื้ อขา ยขึ้นทั้งนี้ ควรติดตามให้ทันเกียวกับราคาท อง


ล่าสุด สำหรับ ราคาทองวันนี้เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64 สมาคมค้าทองคำรายงานว่า ราคาทอ งไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.26 น. ราคาทองปรับขึ้น 100 ส่งผลให้ ทองคำแท่ง รับซื้ อบาทละ 26,500 ขา ยออกบาทละ 26,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 26,029.72 ขา ยออกบาทละ 27,100 บาท

ราคาทองคำวันนี้

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการซื้ อทอ งและข ายทอ ง

1. ประเภทของทอ งคำ ทองคำมี 2 ประเภท ดังนี้ ทองรูปพรรณ คือทองที่นำมาเป็นเครื่องประดับสำหรับสวมใส่ เช่น สร้อยคอ กำไล เหมาะกับการซื้ อมาสวมใส่เพื่อความสวยงามหรือแสดงฐานะ และใช้ออมเงิน แต่ไม่เหมาะกับการลงทุนทองคำแท่ง คือทองในรูปแบบบล็อกสี่เหลี่ยม มีทั้งแบบมีลวดลายสวยงามและไม่มีลวดลาย หรืออาจมีแค่โลโก้ร้านทองอย่างเดียว

2. ราคาทองคำราคาทองคำมี 2 ประเภท คือ ราคาขา ย หมายถึงราคาที่ร้านทองขายทองให้ลู กค้า ราคาซื้อ หมายถึงราคาที่ร้านท องรับซื้อทองจากลูกค้า โดยทองแต่ละประเภทจะมีราคาขายและราคารับซื้อไม่เท่ากัน ดังนี้ ราคาขา ยทองรูปพรรณ จะบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่าทำลวดลายบนทอง โดยทองรูปพรรณ 1 บาท จะบวกค่ากำเหน็จประมาณ 500-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทำลวดลา ย

3. ค่ากำเหน็จและค่าบล็ อกค่ากำเหน็จ คือ ค่าแรงหรือค่าจ้างในการนำทองคำแท่งมาผลิตเป็นทองรูปพรรณ ซึ่งค่ากำเหน็จจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการผลิต แต่จะอยู่ที่ประมาณ 500-1,000 บาท ต่อทอง 1 บาท ค่าบล็อก คือ การนำทองมาหลอมจนละล ายแล้วเทลงบล็อกให้ได้รูปร่างออกมาตามแท่งบล็อก เกิดเป็นลวดลายสวยงาม แต่ละร้านจะคิดค่าบล็อกแตกต่างกันไป โดยค่าบล็อกทองคำแท่ง 1 บาท จะมีค่าบล็อกตั้งแต่ 150-300 บาท

4. การซื้อทองเพื่อเก็งกำไร การซื้ อท องเพื่อการลงทุนเก็งกำไรจากส่วนต่างเวลาข ายทอ ง ควรซื้อเป็นทองคำแท่งมากกว่าทองรูปพรรณ เพราะราคารับซื้ อคืนสูงกว่า และถึงแม้ว่าจะถูกหักค่า บล็อก แต่ก็ยังถูกกว่าค่ากำเหน็จอยู่ดี ที่สำคัญท องรูปพรรณจะมีการคิดค่าสึ กหร อจากการสวมใส่อีกด้วย

5. การขึ้นลงของราคาทอง แนวโน้มการขึ้นลงของราคาทอง จากสถิติที่ผ่านมา ราคาทองจะเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามกับข้าเงินดอลลาร์สหรั ฐ เช่น ถ้าค่ าเงินดอ ลลาร์สหรัฐลดลง ราคาท องคำก็จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องติดตามเช่นกัน เช่น เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อเศร ษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เช่น ภัยพิบัติ การก่อจลาจล เป็นต้น ดังนั้นการดูทิศทางของราคาเอาไว้ก็จะทำให้ข ายได้กำไร หรือซื้อท องในราคาที่ถูกตามต้องก ารได้ ข้อมูลข้างต้นคงเป็นประโยชน์สำหรั บผู้ที่สนใจซื้อขายทองไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม ทองเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามาก ควรหาวิธีเก็บรักษาที่ปลอดภัย เช่น ใส่ไว้ในตู้เซฟ หรือฝากธนาคาร เป็นต้น