ยืนยัน กระทรวงศึกษาฯ แจ้งวันเปิดเทอมแล้ว

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจาย cv-19 ทำให้มีการเลื่อนการเปิดเทอมของน้องๆ นักเรียน นักศึกษา โดยล่าสุดวันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ได้ประชุมหารือเรื่องการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ของcv-19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมมีมติว่า จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย. เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ร ะ บ า ด cv-19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองเองได้แสดงความห่วงใยต่อบุตรหลาน ในช่วงเวลานี้

ศธ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน ทั้งนี้ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พ.ค. ให้สถานศึกษา ครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน

สำหรับ ครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ที่บ้าน จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ของcv-19 (ศบค.)

อย่างไรก็ตามสำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ของcv-19 ไม่มาก ก็สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม