ด่วน CV-19 10 จังหวัดเยอะสุด

ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์โ ค วิ ด-19 (ศบค.) ได้แถลงข่าว ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 รายงานว่า

รายงาน 10 จังหวัดอันดับพบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ  ค  วิ  ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 26 เม.ย. 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1.กรุงเทพมหานคร 901 ราย

2.สมุทรปราการ 110 ราย

3.ชลบุรี 104 ราย

4.นนทบุรี 97 ราย

5.เชียงใหม่ 84 ราย

6.สุราษฎร์ธานี 59 ราย

7.สมุทรสาคร 57 ราย

8.นครปฐม 46 ราย

9.สงขลา 38 ราย

10.เพชรบุรี 34 ราย