ดูเลยทำยังไง วิธีลงทะเบียน ตรวจ CV-19 ฟรี ของชาวประกันสังคม

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีประกันสังคม มาตรา 33-39-40 โดยทางนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงาน ประกันสังคม ได้เร่งประชุมหารือและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่เดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องรับการตรวจคัดกรอง ได้แก่

มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีกระจาย มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เ สี่ย งและมีอาการไม่สบาย มี ไ ข้ เ จ็ บ คอ  ไ อ หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย โดยสามารถเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่เลือกไว้ หากผู้ประกันตนไม่สะดวก สามารถเข้ารับการตรวจหา เ ชื้ อ CV-19 ได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่ง

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว และเป็นการช่วยแก้ปัญหาควบคุมการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ไปสู่วงกว้าง กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์คัดกรอง CV-19 เพื่อผู้ประกันตน โดยบูรณาการทำงานร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33, 39 และ 40 ที่กำลังเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเข้ารับการตรวจหา เ ชื้ อ CV-19 ได้ฟรี

นำร่องในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นแห่งแรกตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.64 เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม แรงงานเราสู้ด้วยกัน แบบกรอกข้อมูลการตรวจคัดกรอง Self-Screen covid-19 และเข้ารับการตรวจตามวันที่และเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตามขั้นตอนดังนี้

1 กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกยืนยันว่าเป็นคนไทย ก่อนกดเช็กข้อมูลระบบ

2 ทำแบบประเมินความเสี่ยง กรอกข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก วันเดือนปีเกิด อายุ เบอร์ติดต่อ เ พ ศ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ เ ชื้ อ ชาติ อาชีพ ที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่ติดต่อได้ จังหวัดที่เข้ารับการคัดกรอง โรงพยาบาลที่เข้ารับการคัดกรอง ระบุพื้นที่ตรวจลงทะเบียนหรือจุดตรวจ การนัดหมายเข้ามา ประเภทสรุปความเ สี่ย ง วันที่และเวลาเข้ารับบริการ ต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่ โดยต้องกรอกข้อมูลตามความจริง

3 กดบันทึกข้อมูล

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง

จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้ใบคัดกรอง Self-Screen CV19 โดยนำข้อมูลไปแสดงตามวันเวลาที่ได้เลือกไว้ โดยหลังจากผู้ประกันตนได้รับการตรวจคัดกรอง CV19 แล้ว ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วันของกรมควบคุม โ ร ค อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายให้กับบุคคลอื่น โดยงดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มี โ ร ค ประจำตัว ซึ่งมาตรฐานกรมการแพทย์ เมื่อตรวจครั้งแรกในช่วง 7 วันหลังสัมผัส โ ร ค ถ้าผลยืนยันเป็นลบให้เฝ้าสังเกตอาการและกักตัวในช่วง 14 วัน

หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติด เ ชื้ อ สามารถเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สถานพยาบาลจะตั้งเบิกจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ประกันตน คนในครอบครัว คนใกล้ชิด และจะเป็นการป้องกันการ ร ะ บ า ด ในวงกว้างอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการตรวจหา เ ชื้ อ CV-19 แก่ผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มช่องทางของหน่วยบริการตรวจ เนื่องจากขณะนี้หลายโรงพยาบาลมีผู้มาใช้บริการเพื่อตรวจหา เ ชื้ อ CV-19 เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความแอ อั ด คิวยาว

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนทำงานด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ดูแลผู้ใช้แรงงานในส่วนผู้ประกันตน ให้เหมือนดุจคนในครอบครัว ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค อีกทางหนึ่งอันจะส่งผลให้ภาคธุรกิจดำเนินการต่อไปได้

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์