ชลบุรี ยกเลิกคำสั่ง ปิดหาดบางแสนแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18/4/2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR ได้โพสต์ ข้อความบนเพจเฟชบุ๊ก ระบุคำสั่ง คกก.โ ร คติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 19/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในข้อ 4.3 ตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เป็น

พื้นที่บริเวณชายหาด ชายทะเล อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ห้ามจัดให้มีการมั่ วสุ ม รวมกลุ่มดื่ มแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ อันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่หรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือ ดร้ อน วุ่ นว าย แกประชาชนบริเวณใกล้เคียงทุกรูปแบบ เว้นแต่เป็นการออกกำลังกาย การเล่น หรือแข่งกีฬา หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการติดต่อจังหวัดชลบุรีเห็นชอบให้จัดขึ้นตามมาตรการที่กำหนด

ประกาศดังกล่าว

ขอบคุณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR