จักษุแพทย์ออกมาเตือน อาการตาแดง น้ำตาไหล อาจเป็น CV-19

เรียกได้ว่าตอนนี้ประชาชนทุกคนต้องหันกลับาระมัดระวังตัวให้มากขึ้นกันอีกครั้ง จากสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ CV-19 ในประเทศไทยช่วงเดือนเมษายนนี้ พบผู้ ป่ ว ย ติด เ ชื้ อ จำนวนมาก นอกจากนั้นจากการรายงานของกรมควบคุม โ ร ค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โ ร ค CV-19 มีการเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ ป่ ว ย จากเดิมที่เราทราบกันว่าผู้ ป่ ว ย CV-19 จะมีอาการ ไ ข้ ไ อ เ จ็ บ คอ จมูกและลิ้นไม่รับรส แต่ในปัจจุบัน ผู้ ป่ ว ย ที่เกิดจากการแพร่ ร ะ บ า ด ในรอบนี้พบอาการสำคัญในผู้ป่วยคือ ตาแดง ไม่มี ไ ข้ และเป็น ผื่ น ขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการรายงาน โ ร ค CV ในต่างประเทศและในประเทศไทยที่ผ่านๆมา

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.64 ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อาการทางตาที่สำคัญที่พบในผู้ ป่ ว ย CV ปัจจุบัน คืออาการตาแดง คั น บริเวณเปลือกตา น้ำตาไหล

โดยอาจมีอาการทางตามาก่อนอาการ ไ ข้ หรือมีเฉพาะอาการทางตาโดยไม่มีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางทำให้เกิดการแพร่กระจาย เ ชื้ อ CV ได้โดยง่าย ทั้งผ่านทางการหายใจหรือการสัมผัสสาร คั ด ห ลั่ ง จากดวงตาของผู้ ป่ ว ย ซึ่งอาจตรวจพบ เ ชื้ อ CV ในน้ำตาหรือ ขี้ ตา ของผู้ ป่ ว ย ได้

ดังนั้นประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่พบผู้ ป่ ว ย ที่มาด้วยอาการทางตา คือตาแดง คั น ตา น้ำตาไหล ควรต้องระมัดระวังว่าอาจเป็นอาการนำของ โ ร ค CV เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง ป้องกันการแพร่กระจายของ เ ชื้ อ และความ รุ น แ ร ง ของ โ ร ค CV หากได้รับการรักษาที่ไม่ทันท่วงที ราชวิทย า ลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพดวงตาของประชาชน จะได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคม และเป็นกำลังใจให้ประชาชนรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ผ่านพ้น วิ ก ฤ ติ ครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

ขอบคุณ ข่าวสด