คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น ประกาศมาตรการสูงสุด หลังเจอบุคลากรติด CV-19

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 คณะแพ ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งสถานการณ์การระบา ดของโ ควิด 19 โดยประกาศยกระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5 ให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการคณะแพ ทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ ช่วงวันที่ 3 – 18 เมษายน 2564 หลังพบผู้ป่ วยยืนยันเพิ่ม เป็นบุคลากรทางการแ พทย์

โดยกําหนดมาตรการในการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ดังนี้

บุคลากรภาควิชาศัลยศ าสตร์ และผู้ที่เข้าร่วม Basic skill ทุกคน ในวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2564 ให้ตรวจคัดกรอง โ ควิด 19 ในวันที่ 3 เมษายน 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. หรือ วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ AI คลินิก ใต้ตึก 2n

บุคลากรอื่น ๆ ที่สัมผัสใกล้ชิด ตั้งแต่วันที่ 22 – 2 เมษายน 2564 ได้แก่ ภาควิชา วิสัญญีวิทยา หอผู้ ป่ วย OPD AE แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด และนักศึกษาแพ ทย์ที่สัมผัส หรือเข้าร่วมกิจกรรม เดียวกับผู้ป่ วย ในวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2564 ให้ตรวจคัดกรองโ ควิด 19 ในวันที่ 3 เมษายน 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. หรือ วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กรณีสัมผัสหลังวันที่ 28 มีนาคม 2564 ให้ตรวจคัดกรองในวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ AFRI คลินิก ใต้ตึก 2n โดยขอให้หน่วยงานรวบรวมรายชื่อ ส่งมาที่ งานเวชกรรมสังคม [email protected] เพื่อประสานงานต่อไป

สำหรับแผนการบริหารจัดการและวางแผนการรักษ า เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโร คโ ควิด 19 ของคณะแพ ทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3 -18 เมษายน งดการบริการห้องผ่าตัด ให้บริการเฉพาะผู้ป่ วย Time sensitive

และลดการให้บริการผู้ป่ว ยนอก ร้อยละ 50 งดรับ Refer ผู้ป่ วยทุกภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง งดเยี่ยมผู้ป่ว ย โดยขอความร่วมมือแนะนำญาติผู้ป่ วยเยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่น ๆ