ขยับแบบเจ้าของร้าน มึนๆ ราคาทองวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจ และติดตาม ต้องบอกว่า ตรงนี้กลับมา อีกครั้งนึ่งแล้ว สมาคมค้าท องคำ รายงานราคาทอ งคำ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2564 โดยเปิดตลาดราคาทอ งคำ ขึ้น50 ดังนี้

ทองแท่ ง

รั บซื้อ 26,100.00 บาท ข ายออก 26,200.00 บาท

ทองรูปพรรณ รับซื้ อ 25,635.56 บาท ขา ยออก 26,700.00 บา ท

.ซื้ อทอ งดูอย่างไรว่า% ไม่ต่ำหรือไม่ใช่ทองปลอม ?

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

การเลือกซื้ อทอ งควรซื้อกับร้านทอง ซึ่งมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง เพราะมีก ฎหมา ยว่าด้วยฉลาก สคบ.ควบคุมอยู่ แต่วิธีดูทองต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งมีวิธีการดูท อง ดังนี้

1)ดูจากภายนอกโดยดูจากความสมดุลระหว่างน้ำหนัก กับขนาดของเส้น

2)วิธีการเผาไฟ วิธีสามารถเช็กได้ว่า % ทอ งเป็นอย่างไร โดยมีข้อสังเกตจากการเผาไฟ ถ้าเผาแล้วตัวส ร้อยเปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือออกดำแสดงว่า % ต่ำมีส่วนผสมอื่นเจือปน

3)วิธีการเช็ก%ทอ งด้วยเครื่องมือเอกซเรย์วิธินี้ เป็นวิธีที่ไม่ทำให้สินค้าเสียห ายและทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง ความแม่นยำขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่อง

4)วิธีการถ่วงจำเพาะ โดยใช้เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะหาค่าความหนาแน่น หรือ ความถ่วงจำเพาะ และเทียบว่าเป็นโลหะชนิดใด

5)การ Fire Assay หมายถึงการตร วจสอบทอ งโดยว่าวิธีหลอมละลายเพื่อให้เนื้อทองผสมเฉลี่ยเป็นเนื้ อเดียวกัน และนำไปตรวจพิสูจน์เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทอ งคำ ซึ่งเป็นวิธีที่มีผลคลาดเคลื่อนในการต รวจสอ บน้อยที่สุด