กรมบัญชีกลาง แจงเลื่อนจ่ายเงิน 4 กลุ่มนี้

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามในวันที่ 9 เมษายน 2564 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับประชาชน 4 รายการต่อไปนี้ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิก าร เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด และเงินค่าป่วยการ อสม. ละ อสส.


ภาพดังกล่ าว

เดิมการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด จ่ายปกติทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน และเงินค่าป่วยการ อสม. ละ อสส. ปกติจ่ายทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

แต่เนื่องจากวันที่ 10 และวันที่ 15 เม.ย.นี้ เป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ กรมบัญชีกลางจึงโอนเงินให้ในวันที่ 9 เม.ย.64

ภาพจาก ดรมบัญชีกลาง