กยศ. ชำระครบแล้ว แต่ไม่วายถูกยึดบ้าน

เป็นอีกหนึ่งเคสของ กยศ. ที่ต้องมาศึกษากัน ล่าสุด21 เมษายน 2564 นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณี นางสาวทิพย์รัตน์ แสงใส ลูก ห นี้ ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน 151,760 บาท และได้ชำระ ห นี้ ตามคำ พิ พ า ก ษา จำนวน 201,646 บาท ให้กับ กยศ. ครบถ้วนแล้ว แต่

กยศ. ไม่ได้ถอนการบังคับ ค ดี ทำให้กรมบังคับ ค ดี ได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินและบ้านของลูก ห นี้ โดยมีบุคคลภายนอกซื้อไป ในราคา 1,650,000 บาท และผู้ซื้อทรัพย์มีหนังสือให้ลูก ห นี้ และบิดามารดาออกจากที่ดินและบ้าน ทำให้ลูก ห นี้ ได้รับความเสียหาย ซึ่งต่อมา ลูกหนี้ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก กยศ. แล้ว แต่ กยศ. แจ้งว่า เป็นความผิดพลาดของลูกหนี้ ไม่ไปยื่นขอถอนการบังคับ ค ดี จึงไม่สามารถช่วยเหลือเรื่องนี้ได้

นางสาวทิพย์รัตน์ แสงใส จึงได้ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ต่อมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สมาคมทนายความฯ ได้ยื่นฟ้อ ง ค ดีแพ่ ง กับ กยศ. กับพวก ต่อศา ล แพ่ ง เป็นค ดี แพ่ ง หมายเลขดำที่ พ.312/2564 เพื่อให้ กยศ. ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านคืนให้กับ นางสาวทิพย์รัตน์ฯ และเรียกค่าเสียหาย ซึ่งศา ล แพ่ ง นัดชี้สองสถานในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

หลังจากยื่นฟ้องค ดี แล้ว กยศ. ได้แสดงความรับผิดชอบ และเยียวยาความเสียหายให้กับลูกห นี้ โดยได้ดำเนินการซื้อที่ดินและบ้านคืนจากผู้ซื้อทรัพย์ ในราคา 2,500,000 บาท แล้วโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้กับนางสาวทิพย์รัตน์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 สมาคมทนายความฯ จึงได้ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้อ ง ค ดี แพ่ ง ดังกล่าว โดยศา ล แพ่ ง มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อ ง และสมาคมทนายความฯ ได้ดำเนินการให้ ลูกห นี้ ได้รับเงินค่าธรรมเนียมที่ศา ล สั่งคืนเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 68,100 บาท ด้วย ข้อพิพา ท ในค ดี แพ่ ง ดังกล่าวจึงยุติแล้ว

กรณีดังกล่าว จึงเป็นกรณีศึกษาสำหรับลูกห นี้ กยศ. และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชนทั่วไปทราบว่า เมื่อเป็นหนี้ต้องมีวินัยทางการเงินในการชำระห นี้ ที่ตนเองก่อขึ้น และเมื่อชำระห นี้ ให้กับเจ้าหนี้แล้วก็ต้องติดตามตรวจสอบเก็บหลักฐานการชำระห นี้ ไว้

และหากเกิดข้อพิพา ท ทางค ดีแล้ว ก็ต้องติดตามกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและใช้สิทธิตามกฎหมายให้ถูกต้อง ซึ่งในกรณีนี้ สมาคมทนายความฯ ได้ให้ความช่วยเหลือลูกห นี้ ให้ได้รับความเป็นธรรม และได้รับการเยียวยาความเสียหายจาก กยศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณ Teenee