โค้งสุดท้ายแล้ววันนี้ ยื่นทบทวนสิทธิ ม33 เรารักกัน รับ 4,000

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงที่ได้รับความสนใจอย่างมาก สำหรับ ม.33 เร ารักกัน มาตรการจากภาครั ฐในการเยี ยวย าประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับความเดื อดร้ อนจาก CV โดยการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ซึ่งผู้ที่ตรวจสอบสิทธิและผ่ านเกณฑ์ ระบบมีการแบ่งช่วงเวลายืนยันตัวตนเป็น 3 ช่วง ซึ่งจะได้รับเงิ นเยี ยวย ารวมทั้งมาตรการ 4,000 บ าท ม33เร ารักกัน ทั้งนี้หากตรวจสอบผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน แล้วพบว่า ไ ม่ได้รับสิทธิ จะต้องรีบ ทบทวนสิทธิ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งมี 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ยังไ ม่ได้ลงทะเบี ยนมาก่อน และผู้ที่ได้รับ SMS จากธนาคารกรุงไทยว่าชื่อ นามสกุลผิ ด ให้ดำเนินการผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ไ ม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ที่ลงทะเบี ยนแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไ ม่ได้อยู่ในมาตรา 33 จะต้องไปทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั่วประเ ทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น.

โดยให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเ ทศ หรือโทรส ายด่ วนกระทร วงแร งงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังค ม และสามารถโทรศัพท์สอบถามจากเจ้าหน้ าที่ได้โดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเ ทศ ทั้งนี้ระบบจะประกาศผลทบทวนสิทธิ ในวันที่ 5-11 เม.ย. 2564 ทางเว็บไซต์เช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันระบบได้แบ่ งช่วงเวลาการกดยืนยันสิทธิออกเป็น 2 ช่วง

โดยจะมีผลต่อช่วงเวลาในการรับเงิ นเยี ยวย า 4,000 บ าทตามที่มาตรการกำหนดด้วย ได้แก่ กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงิ นสะสมในวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 4,000 บ าท กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงิ นสะสมในวันที่กดใช้งานฯ จำนวน 4,000 บ าท อย่ างไรก็ตาม สำหรับใครที่ยังไ ม่ได้รับสิทธิ์ ม33เร ารักกัน รีบทบทวนสิทธิ์ ก่อนพล าดเ งิน 4,000 บ าท