วิธีการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับในช่วงสถานการณ์ CV-19 ผู้คนต่างไม่กล้าออกจากบ้าน สถานที่ราชการต่างหหยุดพัก เพื่อไม่ให้ประชาชนมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากๆ เช่นสถานที่ทำใบขับขี่ก็ได้ออกมาตราการทำใบขับขี่แบบใหม่

วันนี้เราจึงมาแนะนำขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แบบเร่งด่วน เสร็จเร็วทันใจภายใน 1 ชั่ วโมง

สามารถนำผลไปยื่นขอรับใบขับขี่ใ หม่ได้ทันที การอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่ านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก

สำหรับต่อใบขับขี่ล่ วงหน้ าก่อนวันสิ้ นอายุไ ม่เกิน 90 วัน หรือกรณีใบขับขี่สิ้ นอ ายุไปแล้วไ ม่เกิน 1 ปี

โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้ น 1 ชั่ วโมง ส่วนกรณีใบขับขี่สิ้ นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้ น 2 ชั่ วโมง

และจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือขับรถเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีดังนี้

1.เปิ ด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ DLT e-Learning จากนั้นเลือก “ลงทะเบี ยน”

(กรณีเคยลงทะเบี ยนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเ กิด)

กรอกครบแล้วกดยืนยัน

3.เลือก แบบทดสอบก่อนอบรม

4.ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิ ดได้)

เสร็จแล้วส่งข้อสอบ

5.ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่ วโมง (ไ ม่สามารถข้ามได้)

6.ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิ ด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)

7.ขึ้นหน้ าต่ าง ท่านผ่ านการอบรมแล้ว จากนั้นเลือก ตกลง

8.ระบบจะแสดงผลการผ่ านการอบรม ให้บันทึกหน้ าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป

ทั้งนี้ ผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้ น 90 วัน นับจากวันที่ผ่ านการอบรม