บิ๊กตู่ อนุมัติแล้ว ขรก.ลูกจ้าง ให้เงินคนละ 12,000

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อภายหลังพล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบาท

มอบให้ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ คนละ 12,000 บาท เป็นค่ าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิดสาธารณภัย โดยให้แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ทันที งบที่มอบให้ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ มาจากไหน

มาจากงบกลางประจำปี 2564 ที่ทาง กทม. ได้ขอจัดสรรงบไว้ทั้งสิ้น 1.4 หมื่นล้านบาท โดยงบจำนวน 1,020 ล้านบาทนั้น มาจากงบกลางดังกล่ าว อยู่ในหมวดเงิ นรางวัลและเงินช่วยเหลือ ที่ทาง กทม. ได้ขอจัดสรรไว้ จำนวน 1,050 ล้านบาท

งบกลางประจำปี 2564 ที่ทาง กทม. ได้ขอจัดสรรงบไว้ 14,207,857,245 บ าท จะถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง

1. เ งินสำรองจ่า ยทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 115,156,845 บ าท

2. เงิ นสำรองจ่า ยทั่วไป กรณีค่ าใช้จ่ ายต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม จำนวน 125 ล้านบาท

3. เงิ นสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่ าใช้จ่ ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ล้านบ าท

4. เงิ นช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 2,700 ล้านบาท

5. เงิ นบำเหน็จลูกจ้าง จำนวน 1,035 ล้านบาท

6. ค่ าติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 100 ล้านบาท

7. เงิ นสำรองสำหรับค่ างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน 10 ล้านบ าท

8. เงิ นสำรองสำหรับค่ าใช้จ่ ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 320,756,400 บ าท

9. ค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล จำนวน 3,975,618,000 บ าท

10. เงิ นรางวัลและเงินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้านบ าท

11. เงิ นสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ ายตามกฎหมาย จำนวน 1,500 บา ท

12. เ งินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 ล้านบาท

13. เงิ นสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,756,326,000 บ าท