ชาวบ้านส่องเลขเรือ หลัง กองทัพเรือไทย กัมพูชา ผนึกกำลัง ตรวจเข้ม CV-19

ถือเป็นอีกข่าวที่หลายคนจับตามองเมื่อวันที่ 3 มีนาคม เพจ พลังสื่อonline ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กองทัพเรือไทย กัมพูชา ผนึกกำลัง ตรวจเข้ม สกัดกั้น CV19 จากสถานการณ์การแพร่กระจาย Cv19 ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังคงทวีความรุน แร ง และมีการแพร่ระบ าดเพิ่มขึ้น ทำให้แต่ละประเทศมีการออกมาตรการคุมเข้มด้าน สาธารณสุข และคุมเข้มด้านการป้องกัน การลั กลอ บกระทำผิ ดก ฎหมาย ตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อควบคุมและส กั ดกั้นการแพร่กระจาย CV19

ล่ าสุดกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือกัมพูชา ได้ประสานงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิ ดก ฎหมาย ตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล อาทิ เพิ่มจุดตรวจ จุดสกั ด เพิ่มการวางกำลังและการลาดตระเวน เพื่อตรวจสอบผู้ที่ลักลอบกระทำผิ ดก ฎหมายตลอดแนวช ายแดน เช่น

ป้องกันการลั กล อบเข้าเมืองโดยผิ ดก ฎห มายทั้งทางบกและทางทะเล การทำประมงรุ กล้ำน่านน้ำ รวมถึงการลั กลอ บขนสินค้าหนีภ าษีและย าเส พติด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพร่กระจาย CV19

ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมการแพร่กระจาย CV19 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความสงบเรียบร้อย ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และพี่น้องชาวประมงที่ทำการประมงบริเวณใกล้กับแนวชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า

โดยเฉพาะเรือสินค้าที่เดินเรือเข้า-ออก ระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ โดยขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาหากพบการกระทำผิ ดก ฎห มายให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินค ดีต่อผู้กระทำความผิ ดก ฎหมายต่อไป และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามก ฎหมายอย่ างเคร่ง ครัด ซึ่งหากฝ่าฝื นจะต้องถูกดำเนินค ดี และถูกลงโ ทษตามก ฎ ห มายอย่ างเ ด็ดขาด

ขอบคุณ พลังสื่อonline