แถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระอาการประชวรดีขึ้น เสด็จฯ กลับวังสระปทุม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย ามบรมราชกุมารี ทรงพระประช วรฉบับที่ 4 ความว่า

ตามที่ สํานักพระราชวังมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย ามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการผ่ าตั ดรักษ าข้อพระบาททั้งสองข้าง เมื่อวันพุธ ที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแ พทย์ผู้ถวายการรักษ า ได้รายงานว่า ผลการผ่ าตั ดเป็นที่น่าพอใจของคณะแ พทย์ ฯ และการถวายกายภาพบําบั ดเพื่อฟื้นฟูกำลังพระวรกายเป็นไปด้วยดีตามลําดับ คณะแพ ทย์ฯได้รายงาน เพิ่มเติมว่า บัดนี้พระอาการทั่วไปดีขึ้น และจะเสด็จพระราชดําเนินกลับไปประทับ ณ วังสระปทุม ในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 นี้

ทั้งนี้ คณะแ พทย์ ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ให้ทรงงดพระราชกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง

อนึ่ง สํานักพระราชวังจะจัดให้ลงนามถวายพระพร ถึงวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เวลา 16.30 น.จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน