เฮรอเลย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจ น ได้รับสิทธิค่ าไฟฟ้า 2 เด้ง

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเลยทีเดียว สำหรับ โฆษก MEA เผย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจ น ได้สิทธิรับค่ าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก และใช้บัตรฯ ลดเพิ่มอีก 230 บาท หากใช้ไม่เกินตามที่กำหนด จากมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความช่วยเหลือค่ าไฟฟ้าในสถานการณ์การแพร่กระจาย CV19 ระลอกใหม่ โดยให้สิทธิส่วนลดค่ าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ผ่าน 3 มาตรการที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้นั้น ซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนเกิดข้อสงสัยว่า หากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจ น จะสามารถได้รับสิทธิช่วยเหลือค่ าไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยหรือไม่


นายจาตุรงค์ สุริย าศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โฆษก MEA

ล่ าสุด นายจาตุรงค์ สุริย าศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โฆษก MEA กล่ าวกับ Sanook Money ว่า กรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจ น จะได้รับสิทธิ 2 เด้ง ได้แก่

1 สิทธิผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่ าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่ าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่ าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่ าเพิ่มในเดือน ก.พ.-มี.ค. 64

2 เงินช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เท่ากับว่าได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก บวก เงินช่วยเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไม่เกิน 230 บาท โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องจ่าย 230 บาทไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะส่งเงินคืนเข้าบัตรฯ ให้ภายหลัง

หากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินบัตรฯ มาเป็น 231 บาท จะต้องจ่ายเต็มทั้งหมด โดยจะไม่ได้รับส่วนลดค่ าไฟฟ้า 230 บาท ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่แรก

ขอบคุณ สนุกดอทคอม