เอาจริง กองสลากเดินหน้า แก้ปัญหาขา ยลอตเตอรี่เกินราคา

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แก้ปัญหาขา ย หว ยแพ ง โดยให้รางวัลนำจั บผู้แจ้งค ดีละ 1,000 บาท พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้แจงการแก้ไขปัญหาสลาก หรือลอตเตอรี่เกินราคา ดังนี้

– กำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินส่วนลดให้ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายสลากมากขึ้น เป็น 12 เปอร์เซ็น จากเดิมส่วนลดร้อยละ 7เปอร์เซ็น ถือยังเป็นแรงจูงใจให้ร่วมขา ยสลากในราคา 80 บาท

– เปิดให้ประชาชนแจ้งเ บาะแส หากพบขา ยสลากฯ เกินราคา ผู้นำแจ้งจั บจะได้รับเงินรางวัลค ดีละ 1,000 บาท

-เจ้าหน้าที่จั บกุมได้รับเงินรางวัลค ดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรั บ แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อค ดี

– แก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งฯ 2517 เพิ่มโท ษการขา ยเกินราคา จากเดิมปรั บไม่เกิน 2,000 บาท เป็นปรั บไม่เกิน 10,000 บาท

– จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตรวจราคาขา ย การรวมสลากชุด เพื่อยกเลิ กการเป็นตัวแทนจำหน่าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559-2563 กองสลากได้ยกเลิก ตัวแทนขา ยรายย่อย ประเภทบุคคล 8,318 ราย ส่วนกลาง 2,909 ราย ส่วนภูมิภาค 3,814 ราย คนพิการ 1,595 ราย ยกเ ลิกสมาชิกของสมาคม-องค์กร 8,131 ราย ยกเลิ กการเป็นผู้ซื้ อ-จองล่วงหน้าสลากฯ 5,464 ราย รวม 30,231 ราย

– มาตรการแก้ไขในระยะย าว มีการแก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งฯ เปิดให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ขณะนี้กำหนดกรอบดำเนินการโครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล

ขอบคุณ ไทยรัฐ