เราชนะ เตรียมปิดรับลงทะเบียน ใครยังไม่ได้ทำรีบเลย

ใกล้ตะปิดรับลงทะเบียนแล้ว สำหรับโครงการ เราชนะ มาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564 และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 12 ก.พ. 2564

ทั้งนี้ ประชาชนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) และกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน สามารถทยอยเข้ามาลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564 โดยไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียนในวันแรก เนื่องจากไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ ไม่มีเต็ม และไม่มีการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนด

สำหรับประชาชนที่ ลงทะเบียนไม่สำเร็จ จะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งไม่เกินวันที่ 12 ก.พ. 2564 ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ถูกต้อง โดยกรณีของผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกรอกข้อมูลลงในช่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน

ส่วนกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้

สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 8 มี.ค. 2564 สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 ก.พ. 2564 จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 ก.พ. 2564

ที่ผ่านมากระทรวงการคลังพบว่ามีประชาชนหรือร้านค้าที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวแล้ว หากตรวจสอบพบว่า มีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงิน ของร้านค้าตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที รวมถึงระงับการใช้แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ด้วย และจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ เราชนะ เตรียมปิดรับลงทะเบียนสิทธิ์เงินเยียวย า 7,000 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล โดยกำหนดปิดในวันที่ 12 ก.พ. 2564