เราชนะ กลุ่มที่ 3 ลงทะเบียนวันสุดท้าย 12 กุมภาพันธ์ นี้

สำหรับผู้ที่อยู่ใน กลุ่ม3 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เราชนะ รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลมูลค่า 7,000 บาท คงจะต้องรีบหน่อยแล้ว เพราะวันพรุ่งนี้ วันที่ 12 ก.พ. 64 จะถือเป็นวันสุดท้ายที่รัฐบาลเปิดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

เราชนะ

ทั้งนี้ในกลุ่มที่ 3 ที่ไม่เคยได้รับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐเลย สิ่งที่ต้องรู้คือ เงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่มาตรการเราชนะกำหนดไว้ทั้งหมด ก่อนที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ดังนี้

1. ต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากรัฐ

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

หากตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่นขอ ทบทวนสิทธิ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ต้องยื่นแบบภาษี ในปีภาษี 2563

สำหรับกลุ่มผู้ที่ ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564

2. ต้องยื่นแบบภาษี ไม่เกิน 17 ก.พ. 64

สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถเข้าไปยื่นแบบฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

อย่างไรก็ตาม ใครที่เข้าข่าย กลุ่ม3 ของโครงการ เราชนะ รีบลงทะเบียนเราชนะ ให้ทันก่อนวันที่ 12 ก.พ. 64 เท่านั้น