เผย 6 ขั้นตอน ยื่นทบทวนสิทธิ เราชนะ รับเงิน 7,000 บาท ใครไม่ผ่านดูเลย

วันนี้ (8 ก.พ. 64) ทางรัฐบาลเปิดให้ประชาชนเข้าไปช็กสิทธิกันอีกครั้ งผ่านเว็บไซต์ www เราชนะ.com สำหรับประชาชนที่มีคุณสมบัติจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือ ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ คนละครึ่ง และ เราไม่ทิ้งกัน หรือเป็นบุคคลมีชื่อในระบบมาก่อน ที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท รวม 2 เดือน (3,500บาท/เดือน) สำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์แต่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข สามารถกดปุ่มขอทบทวนสิทธิได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

6 ขั้นตอน ขอทบทวนสิทธิ

1.กดปุ่ม ขอทบทวนสิทธิ (ปุ่มสีเหลือง)

2.กรอกข้อมูลเพื่อตามที่ระบบกำหนด (หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกลางชื่อกลาง, วัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

3.จากนั้นกดปุ่ม ขอทบทวนสิทธิ

4.กระทรวงการคลังนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง โดยผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา คือ

ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว

ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

5.ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง ผ่าน www.เราชนะ.com

6.ผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด