เผยแล้ว ตำรวจยศ สิบตรี แต่งงานซ้อน จะต้องเจอกับอะไร

สำหรับกรณีที่นายตำรวจยศ สิบตรี แต่งงานซ้อนกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งทั้งๆ ที่เจ้าตัวมีภรรยาและลูกที่จดทะเบียนสมรสอยู่แล้วตามที่ปรากฏในคลิปของภรรยาหลวงนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เพจ ดาวแปดแ ฉ ก ได้โพสต์ข้อความระบุว่า (19 ก.พ.2564) จากกรณีคลิปเหตุการณ์ในงานแต่งงานเจ้าบ่าวสวมใส่เครื่องแบบตำรวจ(ชุดพิธี) หากมีพฤติการณ์ตามข้ออ้างของภรรยาที่เคยจดทะเบียนสมรสนั้น

ความคืบหน้าในเหตุการณ์ดังกล่าว พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายทางผู้บังคับบัญชาคงไม่ก้าวล่วง แต่กรณีเจ้าบ่าวรับราชการตำรวจสวมใส่เครื่องแบบตำรวจ(ชุดพิธี) แล้วเกิดเรื่องทำนองนี้ซึ่งเจ้าบ่าวย่อมรู้แก่ใจว่าพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นผิดวินัยร้ า ย แ ร ง หรือไม่ ร้ า ย แ ร ง

รายงานข่าวแจ้งว่าบทลงโท ษ กรณีตำรวจทำผิด ผู้บังคับบัญชา พิจารณาสั่งลงโท ษได้ทันที โดยข้อมูล พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยพ.ศ. 2549 กำหนดมาตราฐานการลงโท ษวินัยอย่างไม่ ร้ า ย แ ร ง และกำหนดบทลงโท ษ ความสัมพันธ์ดังนี้

1.ข้าราชการตำรวจเกี่ยวข้องกับหญิงอื่น หรือชายอื่น โดยที่ตนเองมีภรรย า หรือ สามีอยู่แล้ว และเกิดเรื่องเ สื่ อ ม เสี ย โดน กั ก ขั ง 30 วัน

2.ได้หญิงหรือชาย เป็นภรรย า หรือ สามี แล้วไม่เลี้ยงดู เกิดเรื่องเ สื่ อ มเ สี ย หรือเ สี ยหายโดนกั ก ขั ง 30 วัน

3.จดทะเบียนสมรสซ้อน โดนกั ก ขั ง 30 วัน

4.ไม่เลี้ยงดูคู่สมรสและบุตร และไม่ยกย่องฐานานุรูป โดน กั ก ขั ง 30 วัน

5.ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในใบสำคัญการห ย่ า เกี่ยวกับการอุปการะบุตร ความผิดครั้งแรก ภ า ค ทั ณ ฑ์ ความผิดครั้งที่สอง ไม่ว่าจะเป็นการห ย่ า รายเดียวกัน หรือไม่ก็ตามให้ กั ก ย า ม 3 วัน และความผิดครั้งที่สาม และครั้งต่อไป กั ก ย า ม 3 วัน และพิจารณาตั้งก ร ร ม การ สอบสวนม.101 พ.ร.บ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ความผิดชัดเจน

ขอบคุณ ดาวแปดแ ฉ ก